Община Русе

Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, финансиран по Програма LIFE IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR

Главната цел на проекта е да допринесе за намаляването количеството на фините прахови частици (ФПЧ) във въздуха - основен проблем на качеството на въздуха в Република България.

Проектът предвижда изпълнението на следните подготвителни групи дейности:

·         Анализ на програмите за управление на качеството на атмосферния въздух и набиране на допълнителна информация;

·         Анализ и оценка на битовото отопление като източник на замърсяване на въздуха;

·         Анализ на алтернативи за отопление на домакинствата и пазарно проучване;

·         Анализ на Програмата за целево енергийно подпомагане в България;

·         Демонстрация (тестване) на схемата за преход към алтернативно битово отопление;

·         Прилагане на схемата за преход към алтернативни форми на битово отопление;

·         Разпространение на резултатите от проекта и повишаване на информираността;

·         Разработване на План „След LIFE".

В пилотната фаза на проекта са предвидени 80 домакинства, а в основната фаза –1388 домакинства в града.

ЗАЯВЛЕНИЕ

За целите на набиране на участници в пилотната и в основната фаза ще е необходима информация за броя на желаещите граждани, както и районите/адресите, в които са регистрирани.

Към настоящият момент с входиране на прикаченото заявление в деловодствата на Община Русе, Вие  заявявате желание за участие в проекта за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата.

След изготвяне на критерии за подбор на участниците и избор на съответните райони ще се качат заявления/покани, в които ще се приложат и изискванията на които трябва да отговаря участника.

Повече информация може да намерите на интернет страницата на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, финансиран по Програма LIFE IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR - http://www.lifeipcleanair.eu

МЕСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

За целите на проекта е създаден местен информационен център. Същият  се помещава в сградата на Община Русе, на адрес ул. „Олимпи Панов“ №6, ет. 4, стая 3, тел. 082/ 506 793

Функцията вменена на местния център е:

-       директно общуване с домакинствата;

-       провеждане на срещи, събрания, публични събития;

-       предоставяне на информационни материали;

-       информация за покани за участие в схемата.

 

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот