Община Русе

Информация за пътни разходи на правоимащи болни

Във връзка със спазване на разпоредбите на чл. 82, ал.1 т. 9 от Закона за здравето и чл. 21 от Постановление № 344/21.12.2018 г.на Министерски съвет,  Ви информирам за утвърдения от министъра на здравеопазването Списък на заболявания за 2019г., за които в Община Русе се предоставят финансови средства от централния бюджет, за изплащане на действително извършени пътни разходи на правоимащи болни.

 

Списъкът на правоимащите болни, включва следните заболявания:
1. Пациенти с бъбречна трансплантация:

- средна честотата на пътуванията - 12 пъти годишно, само за първата година след операцията;
- средна честотата на пътуванията - 4 пъти годишно след първата година.

2. Пациенти с чернодробна трансплантация:

- средна честотата на пътуванията - 12 пъти годишно, само за първата година след операцията;
- средна честотата на пътуванията - 6 пъти годишно след първата година.

3. Пациенти със сърдечна трансплантация:
- средна честотата на пътуванията -12 пъти годишно, само за първата година след операцията;
- средна честотата на пътуванията - 6 пъти годишно след първата година.

4. Пациенти с трансплантация на бял дроб:
средна честотата на пътуванията - 12 пъти годишно, само за първата година след операцията;
- средна честотата на пътуванията - 6 пъти годишно след първата година.

5. Пациенти с аортно-коронарен байпас:
- средна честотата на пътуванията - 3 пъти годишно, само за първата година след операцията.

6. Пациенти с клапно протезиране:
- средна честотата на пътуванията -  3 пъти годишно само през първата година.

7. Пациенти с вродени имунодефицитни състояния:
- средна честотата на пътуванията 6 пъти годишно - постоянно.

 

Правоимащите болни, следва да представят в счетоводството на Община Русе, следните документи, за изплащане на действително извършени пътни разходи:

-          Медицински документ, който удостоверява извършен преглед в съответното лечебно заведение, извън гр. Русе;

-          Разходооправдателни документи, удостоверяващи извършеното пътуване:

-с автобус и влак: билети за двете посоки /отиване и връщане/;

с личен автомобил: пътен лист, талон на автомобила, касов бон за зареденото гориво.

 

Отчитането на пътуванията се извършва в счетоводството на Община Русе, пл. „Свобода“ 6, ет. 2 – счетоводен салон, всеки делничен ден от 08.30 ч. – 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч., до края на календарната година.

За допълнителна информация: Пламена Бонева – счетоводител, тел:082/ 881661.

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот