Община Русе

БЮДЖЕТ 2020 г. Публикувано на 19.02.2020 г.

ОБЩИНА РУСЕ

Покана за публична обсъждане на бюджет 2020 г.

 на Община Русе

Кметът на Община Русе Г-н Пенчо Милков

на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и разпоредбите на чл. 21 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе

КАНИ ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2020 Г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Публичното обсъждане на проект на бюджет за 2020 година на Община Русе ще се състои на 21.01.2020 г. /вторник/ от 17,30 часа в Пленарна зала на общината.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет се предоставят в деловодството на общината или по електронна поща на e-mail:mayor@ruse-bg.eu, не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

За постъпилите становища и предложения направени по време на публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на бюджет при внасянето му в Общински съвет Русе.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2020 - БЕЗ ПРЕХОДНИ ОСТАТЪЦИ (публикуван на 14.01.2020 г.)

 

ОБЩИНА РУСЕ

КАНИ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ И ЛИЦА, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, ДА УЧАСТВАТ С МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОДГОТОВКАТА  НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2020 Г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА СЕ ПРИЕМАТ В ЦЕНТЪРА ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩИНА РУСЕ И НА E-MAIL: MAYOR@RUSE-BG.EU – СРОК ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО 30.09.2019 Г. публикувано на 09.07.2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ КЪМ 30.06.2019 ГОД.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2018 г. публикувано на 26.09.2019 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2018 ГОД. публикувано на 20.08.2019 г.

ОБЩИНА РУСЕ

КАНИ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ И ЛИЦА, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, ДА УЧАСТВАТ С МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОДГОТОВКАТА  НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2019 Г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА СЕ ПРИЕМАТ В ЦЕНТЪРА ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩИНА РУСЕ и на e-mail:mayor@ruse-bg.euСРОК ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО 28.09.2018 Г. Публикувано на 20.06.2018 г.


Внасянето на предложения и мнения от местната общност в подготовката на Проект за бюджет на Община Русе за 2018 г. е до 31.10.2017 г. в Центъра за информационно обслужване на Община Русе и на e-mail:mayor@ruse-bg.eu.

 

БЮДЖЕТ 2019 г. Публикувано на 14.02.2019 г.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2019 г. Публикувано на 07.01.2019 г.


БЮДЖЕТ 2018 г. Публикувано на 12.02.2018 г.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2018 г. Публикувано на 05.01.2018 г.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ КЪМ 30.06.2018 ГОД.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2017 г. Публикувано на 29.08.2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ КЪМ 30.06.2017 ГОД.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2016 ГОД.

БЮДЖЕТ 2017 г.  Публикувано на 06.02.2017 г.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2017 г. Публикувано на 29.12.2016 г.


БЮДЖЕТ 2016 г.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2016 г.

ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2015-2017г.


БЮДЖЕТ 2015

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2015 - ПРЕЗЕНТАЦИЯ от обществено обсъждане, проведено на 28.11.2014г.


ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2014г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ КЪМ 31.12.2014г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ КЪМ 30.06.2014г.

ВЪТРЕШЕН БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ 2015г.

БЮДЖЕТ 2014

БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР 2014

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2014 - ПРЕЗЕНТАЦИЯ


ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2013 г.

КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот