Община Русе

 

ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ И  ЗА КЛАСИРАНЕ И ПРИЕМ НА ДЕЦА В ЦЕЛОДНЕВНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ЦЕЛОДНЕВНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ 

          Единият родител (подаващият заявлението) да е с постоянен или настоящ адрес в Община Русе. При записване на детето директорът на детското заведение  извършва  проверка на това условие,  като му се представя документ: лична карта /копие и оригинал за сверяване/ или удостоверение за постоянен или настоящ адрес, издадено от Община Русе.При неизпълнено условие: детето отпада от класиране и кандидатства с нов входящ номер.

 

 ПРЕДИМСТВА ПРИ ПРИЕМ НА ДЕЦАТА  В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

 

индекс

критерии

точки

уточнения

К 1

Деца, чиито поне един от родителите е в трудово/служебно правоотношение или се самоосигурява.

1т.

Служебна бележка от работодателя, която съдържа изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя с приложени копия: от трудова книжка или

осигурителна книжка.

К 2

Деца от многодетни семейства с три и повече деца до 18 години.

1т.

При записване се представят Удостоверения за раждане на всички деца в семейството до 18 годишна възраст.

К 3

Деца-близнаци, тризнаци и повече.

1т.

При записване се представят Удостоверения за раждане на децата.

К 4

Деца, чиито брат или сестра ще посещават същата детска градина/ОДЗ и следващата приема учебна година.

1т.

 

При записване се представя Удостоверение за раждане на децата.

К 5

Деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, определени с решение на ТЕЛК над 50% към 01.01. в годината на приема.

1т.

 

При записване се представя решение на ТЕЛК.

К 6

Деца, посещавали яслена група в същото Обединено детско заведение

1т.

Представя се служебна бележка от съответното обединено детско заведение.

К 7

Деца-сираци.

1т.

При записване да се представи Акт за смърт и Удостоверение за раждане на детето.

К 8

Деца, отглеждани от един родител /с неизвестен родител, полусираци и на разведени родители/.

1т.

При записване се представя Акт за раждане, препис-извлечение от Акт за смърт, копие от Решение за прекратяване на граждански брак.

К 9

Дете на студенти в редовна форма на обучение – поне един от родителите.

1 т.

Уверение от ВУЗ.
 

К 10

Деца, чиито родители са изплатили дължимите от тях местни данъци и такси за предходната година.

1 т.

Проверката се извършва при записване – след представяне на удостоверение за наличие или липса на задължение към Община Русе. Коректността се проверява от директора на детското заведение към датата на записване.

К 11

Деца, чиито родител е с трайно-намалена работоспособност над 71%.

1 т.

Решение на ТЕЛК.

 

*Всички предимства трябва да са актуални към датата на записване в детското заведение.

*Предимствата се доказват със съответните документи при записване на детето в детското заведение. При установени несъответствия и неточности, детето няма да бъде записано и може да участва в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.

*Деца, настанени за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл.26 от Закона за закрила на детето, както и осиновени деца се приематИЗВЪН КЛАСИРАНЕТО, КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА БРОЙКА, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ЗА СЪОТВЕТНАТА ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

1.             КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ

1.1.       Входящ номер се получава след коректно попълване на заявление за приемане – онлайн на сайта за приемане или на място въввсяко детско заведение на територията на общината.

1.1.1.      Попълване на онлайн заявление - при установено едно или повече несъответствия при задължителните контроли заявлението не може да бъде регистрирано по електронен път;

1.2.       За едно ЕГН може да бъде издаден само един входящ номер за настоящото класиране.

1.3.       Ползването на предимства, заявени при подаване на заявлението за прием, се доказват в момента на записване на детето в детското заведение. При установени несъответствия и/или неактуалност на заявените данни, детето няма да бъде записано, отпада от приема и може да участва отново, с нов входящ номер и ново заявление, в следващи класирания.

1.4.       След провеждане на класиране, класираните деца трябва да бъдат записани в детското заведение, в което са приети в срок от 10 дни. Незаписани в този срок деца, автоматично отпадат от приетите, губят входящия номер, с който са участвали и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново заявление за следващо класиране.

1.5.       Издаването на входящи номера и попълването на заявления е целогодишно, като в заявлението се указва месец и година, от които детето ще участва в класиране. Заявените начални месец и година за участие в класиране могат да се променят при желание от страна на заявителя, до 3 дни преди обявената дата за класиране.

1.6.       Децата, получили входящ номер се допускат за участие в класирането при навършване на минимална възраст в годината на прием - за детска градина - 3 години, а за яслена група в ОДЗ – 1 година.

1.7.       Минималната възраст за получаване на вх. Noза детска градина е навършени 3 г. в годината на приема.

1.8.       Близнаците участват в класиране с един входящ номер. В заявлението за прием се описват ЕГН и имената и на другото дете;

1.9.       Детските заведения,  за които кандидатства детето, се подреждат по желание за прием, като класирането става от първо към последно заявено желание;

1.10.   Едно дете може да кандидатства за 6 детски заведения;

1.11.   Класирането на деца с еднакъв брой точки не се извършва по входящ номер, а на случаен принцип от  електронната система.

1.12.   Деца извън класирането попълват коректно заявлението в общата част.

I.  АЛГОРИТЪМ

1.      Първо се класират децата с най-висок брой предимства /точки/ по низходящ ред на  желанията, посочени в заявлението.

2.      След това се класират деца без предимства /точки/ по низходящ ред на  желанията, посочени в заявлението.

II.                ПУБЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТА ЗА ПРИЕМА

1.      Резултати от извършени класирания.

2.      Списъците с чакащи деца, подали заявление за прием се обявяват за всички ЦДГ/ОДЗ  и детски  ясли на територията на Община Русе.

3.      Списъци на свободните места във всички ЦДГ/ОДЗ на територията на Община Русе.

4.      Попълване и подаване на заявление за прием.

5.      Списък на детските заведения.

6.      График на класиранията с обявените свободни места за І група – три класирания преди започване на учебната година,  до 14.VІ, 19.VІІ и 02.ІХ.

7.      Справка по ЕГН  (с попълване на три критерия от заявлението – за сигурност на информацията).

8.      Нормативна уредба.

9.      График за записване на класираните деца.

III.              ОНЛАЙН ЗАЯВЛЕНИЕ, КОНТРОЛИ И ИЗДАВАНЕ НА ВХОДЯЩ НОМЕР

1.Форма на онлайн заявлението – Приложение1

2.Форма за записване и контрол в ЦДГ / ОДЗ за приложените документи – Приложение 2. Описват се във Входящ дневник и се съхраняват в класьор.

3. Задължителни автоматични контроли при попълване на заявлението:

3.1.ЕГН на заявител с номер лична карта

3.2.ЕГН на дете с име, презиме и фамилия на детето

Проверката се извършва автоматично в локална база данни население. При несъответствие на някоя задължителна контрола, се извежда съобщение за грешка и попълването на заявлението не може да продължи.

  1. Задължителен автоматичен контрол преди класиране “Деца, чиито брат или сестра ще посещават същата детска градина/ОДЗ и следващата приема учебна година” – въведеното ЕГН в полето на К4 се проверява дали е активно в някоя ДГ/ОДЗ. Ако да – за това детско заведение, в което е активно посоченото ЕГН на брат/сестра, детето ползва предимство по този критерий. Ако няма съвпадение – детето не ползва предимство по този критерий.

5.Входящ номер се получава автоматично след коректно попълване на всички задължителни полета в заявлението и несработване на контролите.

6.След издаване на входящия номер, се визуализира заявлението в pdf  формат с възможност за съхранение и печат.

7. Проверка за задължения към общината се извършва при записването от директора на детското заведение.

8.При постоянен или настоящ адрес на заявителя, извън Община Русе, детето отпада от класирането.

В новите групи се приемат максимум 25 деца. Техният брой може да се увеличи, ако в групата има деца-близнаци или деца, настанени за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл.26 от Закона за закрила на детето, както и осиновени деца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Приложение 2

Име, презиме и фамилия на детето:…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

индекс

критерии

уточнения

Наличност на документите

К 1

Деца, чиито поне един от родителите е в трудово/служебно правоотношение или се самоосигурява.

Служебна бележка от работодателя, която съдържа изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя с приложени копия: от трудова книжка или

осигурителна книжка.

Да/не

К 2

Деца от многодетни семейства с три и повече деца до 18 години.

При записване се представят Удостоверения за раждане на всички деца в семейството до 18 годишна възраст.

Да/не

К 3

Деца-близнаци, тризнаци и повече.

При записване се представят Удостоверения за раждане на децата.

Да/не

К 4

Деца, чиито брат или сестра ще посещават същата детска градина/ОДЗ и следващата приема учебна година.

 

При записване се представя Удостоверение за раждане на децата.

Да/не

К 5

Деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, определени с решение на ТЕЛК над 50% към 01.01. в годината на приема.

 

При записване се представя решение на ТЕЛК.

 

Да/не

К 6

Деца, посещавали яслена група в същото Обединено детско заведение.

Представя се служебна бележка от съответното обединено детско заведение.

 

Да/не

К 7

Деца-сираци.

При записване да се представи Акт за смърт и Удостоверение за раждане на детето.

Да/не

К 8

Деца, отглеждани от един родител /с неизвестен родител, полусираци и на разведени родители/.

При записване се представя Акт за раждане, препис-извлечение от Акт за смърт, копие от Решение за прекратяване на граждански брак.

Да/не

К 9

Дете на студенти в редовна форма на обучение – поне един от родителите.

Уверение от ВУЗ.

Да/не

К 10

Деца, чиито родители са изплатили дължимите от тях местни данъци и такси за предходната година.

Проверката се извършва при записване – след представяне на удостоверение за наличие или липса на задължение към Община Русе. Коректността се проверява от директора на детското заведение към датата на записване.

Да/не

К 11

Деца, чиито родител е с трайно-намалена работоспособност над 71%.

Решение на ТЕЛК.

Да/не

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

Дата:

Подпис на родителя:

Подпис на директора:

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот