Община Русе

 1. Искане за предоставяне на копия от документи и планове
 2. Искане за издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж 
 3. Заявление за одобряване/съгласуване на инвестиционен проект
 4. Искане за издаване на разрешение/одобряване на схема за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности
 5. Искане за регистрация на строеж четвърта категория
 6. Искане за регистрация на строеж пета категория  
 7. Искане за издаване на удостоверение за търпимост
 8. Искане за издаване на виза за проектиране
 9. Заявление за одобряване/съгласуване/ на проект и издаване на разрешение за строеж
 10. Заявление за издаване на разрешение за строеж
 11. Заявление за вписване на адрес на имот
 12. Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на адрес
 13. Заявление за предаване на екзекутиви
 14. Заявление за вписване на адрес на нова сграда
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот