Община Русе

ДИРЕКЦИИ И ОТДЕЛИ

 

___Дирекция „Икономика и управление на собствеността“

o   Отдел „Стопански дейности и защита на 
потребителите“

o   Отдел „Общинска собственост“

o   Отдел „Търговия и наемни отношения“

 

___Дирекция „Местни данъци и такси“

o   Отдел „Отчитане на приходи и обслужване на
данъкоплатци“

o   Отдел „Контрол и събиране на местни данъци и
такси“

 

___Дирекция „Европейско развитие“

 

___Дирекция „Правни дейности“

o   Отдел „Обществени поръчки“

o   Отдел „Човешки ресурси“

o   Отдел „Правно нормативно обслужване“

 

___Дирекция „Административно обслужване“

o   Отдел „Управление на етажната собственост“

o   Отдел „Информационно и административно
обслужване“

o   Отдел „Гражданско състояние“

 

___Дирекция „Финансово-стопански дейности“

o   Отдел „Бюджет“

o   Отдел „Финансово-стопански“

 

___Дирекция „Екология и транспорт“

o   Отдел „Екология“

o   Отдел „Транспорт“

 

___Дирекция „Устройство на територията и контрол по
строителството“

o   Отдел „Устройствени планове и кадастър“

o   Отдел „Техническа инфраструктура и инвеститорски 
контрол“

o   Отдел „Инвестиционно проектиране“

o   Отдел „Контрол по строителството“

 

___Дирекция „Култура и образование“

o   Отдел „Култура“

o   Отдел „Образование, младежки дейности и спорт“

 

___Дирекция „Здравни и социални дейности“

o    Отдел „Обществено здраве“

o    Отдел „Социални дейности“

 

___Дирекция „Обществен ред и сигурност“

o      Отдел „Управление при кризи“

o      Отдел „Информационни технологии“

 

___Отдел „Вътрешен одит“

 

___Звено „Финансов контрол“

КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот