Община Русе

1. Декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

2. Декларация по чл.14, ал.2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

3. Декларация по чл.27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

4. Декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с маса не повече от 3,5 тона

5. Декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с маса не повече от 3,5 тона

6. Декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство

7. Декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство

8. Декларация за облагане с патентен данък

9. Декларация за облагане с туристически данък

10. Декларация за  облагане с данък върху такситметров превоз на пътници

11. Декларация по чл.49, ал.3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества

12. Декларация за облагане с данък върху наследствата

13. Декларация по чл.71, т.1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

14. Декларация по чл.16, ал.1 от наредба 16 на ОбС Русе за определяне на таксата за битови отпадъци

15. Уведомление за закриване партида на МПС

16. Уведомление за закриване партида на недвижим имот

17. Искане за данъчна оценка

18. Искане за издаване на документи

19. Искане за прихващане или възстановяване

КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот