Община Русе

2.06.2020
Община Русе със седалище и адрес: 7000 гр.Русе, пл. „Свобода” № 6, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от ...
1.06.2020
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Русе, представя съобщение на заинтересованите страни.
1.06.2020
На основание чл.44, ал.2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 37, ал. 2 от Правилника за ...
29.05.2020
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда oт „Монтюпе“ ЕООД гр. Русе, Източна ...
29.05.2020
Община Русе на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната ...
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот