Община Русе

3.04.2013
Кметът на Община Русе Пламен Стоилов кани за провеждане на консултации, парламентарно представените партии и коалиции от партии и партиите и коалициите от ...
27.03.2013
Инвестиционно предложение „Промяна предназначението и преустройство на съществуващи сгради в кланица с капацитет 3.3 т трупно месо/ден, месопреработвателен ...
21.03.2013
Община Русе уведомява обществеността, че има инвестиционно намерение да извърши „Реконструкция на топлопровод“
19.03.2013
Покана за обществено обсъждане на проект за делба: ПУП – ИПР (Изменение План за Регулация) на УПИ I – за озеленяване и припомпваща станция, кв.651 – Е, град ...
18.03.2013
Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет-Русе
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот