Община Русе

24.09.2019
Резултати от проведено интервю на одобрените по документи специалисти по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и ...
24.09.2019
Обява публичен търг с явно наддаване на 18.10.2019 г. в сградата на Община Русе, за продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.216.363 по КККР на гр. ...
19.09.2019
На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на Заповед ...
10.09.2019
Повторен публичен търг с явно наддаване на 09.10.2019 г. - помещение като ученически бюфет, с площ 40,00 кв. м, в сутерена на триетажна, масивна сграда
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот