Община Русе

24.09.2019
Резултати от проведено интервю на одобрените по документи специалисти по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и ...
24.09.2019
Обява публичен търг с явно наддаване на 18.10.2019 г. в сградата на Община Русе, за продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.216.363 по КККР на гр. ...
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот