Община Русе

О  Б  Щ   И  Н  А       Р  У  С  Е

 

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 и чл. 54, ал. 4  от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнениена Заповед №РД-01-482/ 24.02.2020г. и Заповед №РД-01-1005/ 30.04.2020 г. на г-жа Златомира Стефанова – Зам.- кмет на  Община Русе,

 

О Б Я В Я В А:

1.Публичен търг с явно наддаванена14.05.2020 г. от 13,30 ч.,в Община Русе, пл. „Свобода“ №6, етаж , Пленарна зала, за отдаване под наем на имоти– частна общинска собственост, както следва:

1.1. Отдаване под наем за срок от пет години, за поставяне на преместваем обект автомат за топли напитки, на част с площ от 1,00 кв.м, във фоайето пред Пленарна зала, намиращо се на първи етаж в шестетажна административна, делова сграда, с административен адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет. 1, като отдаваната под наем част от посочения самостоятелен обект е предмет на АПОС №4255 от 14.09.2004 г., при начална тръжна месечна наемна цена 71,00 лв. (седемдесет и един лева) без включен ДДС, стъпка за наддаване 7,00 лв. (седем лева) и депозит за участие 355,00 лв. (триста петдесет и пет лева).

1.2. Отдаване под наем за срок от пет години, за поставяне на преместваем обект автомат за топли напитки, на част с площ от 1,00 кв.м, в реална част с обща площ от 393,55 кв. м, разположена в западната част на шестия етаж на административно делова сграда с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.2.1648.1, с административен адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет. 6, която реална част е предмет на АПОС №4255 от 14.09.2004 г., при начална тръжна месечна наемна цена 71,00 лв. (седемдесет и един лева) без включен ДДС, стъпка за наддаване 7,00 лв. (седем лева) и депозит за участие 355,00 лв. (триста петдесет и пет лева).

1.3. Отдаване под наем за срок от пет години за поставяне на преместваем обект автомат за топли напитки, с площ от 1,00 кв. м, на част от фоайето на първи етаж в двуетажна сграда с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.2.5643.1, със застроена площ от 272,00 кв. м, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Княжеска“ №8-10, предмет на АПОС №3320 от 08.12.1999 г., при начална тръжна месечна наемна цена 71,00 лв. (седемдесет и един лева) без включен ДДС, стъпка за наддаване 7,00 лв. (седем лева) и депозит за участие в 355,00 лв. (триста петдесет и пет лева).

1.4. Отдаване под наем за срок от пет години, като заведение за обществено хранене с алкохол, на част от масивна едноетажна сграда, представляваща съвкупност от 3 бр. помещения и спирконавес – автоспирка – публична общинска собственост, която отдавана под наем част представлява помещение с площ от 21,05 кв. м, разположено в югозападната част на сградата, ситуирана в УПИ III-530- за обществено обслужващи сгради, от кв. 61, по плана на с. Тетово, Община Русе, описани в АПОС №4252 от 09.09.2004 г., с начална тръжна месечна наемна цена 79,00 лв. (седемдесет и девет лева) без включен ДДС, стъпка за наддаване 7,00 лв. ( седем лева) и депозит за участие 395,00 лв. (триста деветдесет и пет лева).

2.Определям вид на търга – публичен с явно наддаване.

3. За допълнителна информация - Община Русе, вход от ул. „Борисова“, ет. 2, стая № 201, отдел ТНО, към дирекция ИУС,                     тел. 082/881-754.

КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот