Община Русе

 

 

Информационна брошура за парламентарните изборите 2017

16 март 2017г.


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци

15 март 2017г.


ЗАПОВЕД ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА СЕКЦИИ С ПОДВИЖДА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ
 10 март 2017г. 


Обучителен клип за работа с копирна машина HP Deskjet 1050A

22 февруари 2017г.

22 февруари 2017г.


 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
13 февруари 2017г.

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017 г., Община Русе уведомява, че до 11.03.2017 г. (събота)вкл. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец,или чрез електронно заявление през интернет страницата на Община Русе mayor@ruse-bg.eu по постоянен адрес или по настоящ адрес, като към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).

На територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления.

В заявлението за гласуване с подвижна избирателна урна се посочват имената на избирателя, единният му граждански номер, постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

Заявление за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населениместа се прави писмено в населеното място по настоящ адрес на лицето или чрез електронно заявление през интернет страницата на Община Русе mayor@ruse-bg.eu по настоящ адрес на лицето до 11март 2017 г. включително.

 

Електронните заявления за вписване в избирателен списък по настоящ адрес се подават по електронен път след идентификация с електронен подпис на http://www.grao.bg/elections/

 

Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци се приемат до 18.03.2017 г. включително.

Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, заявления за вписване в избирателен списък по настоящ адрес,  и заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, гражданите могат да подават в Зала 1 в сградата на общината на пл. „Свобода” № 6 всеки работен ден от 08.30 до 11,30 ч и от 13,30 до 17,00 ч.

Информация и справки по избирателни списъци – в Зала 1 и на тел. 082/881-612 082/ 881-671 и 082/826-110.


13.02.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 90, ал. 2, чл. 91, ал.2 и ал.3от Изборния кодекс, Кмета на Община Русе Пламен Стоилов кани  партиите и коалициите,които са участвали в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. и са имали парламентарна група в Народното събрание към 24.01.2017 г. на 14.02.17 г. (вторник) от 10.30 часа в  Заседателна  зала  на 3-ти  етаж  в  Общинска  администрация - гр. Русе, пл. Свобода № 6, за провеждане на консултации и назначаване на Секционни (и подвижни)  избирателни комисии за провеждане на избори за Народно събрание на 26.03.2017 г.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

09.02.2017 г.
Гр. Русе


ЗАПОВЕД ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1          ПРИЛОЖЕНИЕ 2          ПРИЛОЖЕНИЕ 3
03.02.2017г.

   

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот