Община Русе

Община Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт
24.08.2019
Print
Email

На основание чл. 66, ал. 1, във връзка с чл. 69, ал.1, т. 1 и т. 2 от АПК Община Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт. Предмет на бъдещия административен акт е определяне границите на районите, в които през 2016 г. Община Русе ще организира услугите по: събиране и извозване на битови отпадъци, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други инсталации, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, както и определяне честотата на сметоизвозване. Заинтересованите лица  и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа в сградата на Община Русе , ул. „Олимпи Панов” №6, отдел „Екология” или от публикуваното по-долу приложение (проект на заповед). Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгласно чл. 69, ал.1, т. 1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Русе (пл. „Свобода” №6) в срок от един месец, считано от датата на съобщението.

ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД

Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък през 2013г., следва да подадат данъчна декларация до 31 януари.
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот