Обява за обществен достъп до становище на „Полисан“ АД по въпроси и възражения в резултат на обществено обсъждане на ДОВОС
11.05.2015

На основание чл. 17, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Русе УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица, че обявява открит обществен достъп до Становище на „Полисан“ АД по въпроси и възражения в резултат на проведено на 24.04.2015 г. в сградата на Община Русе, пл. „Свобода“ №6, ет. 1, Пленарна зала,обществено обсъжданена доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение:

Становището на „Полисан“ АД е на разположение на интересуващите се в сградата на Община Русе, гр. Русе, ул. „Олимпи Панов” №6, ет. 4, ст. 3,всеки работен ден от 8:30 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа до насрочване на заседание на Експертния екологичен съвет към РИОСВ-Русе.

Становище на „Полисан“ АД 

Писмени мнения, възражения и становища могат да се подават в деловодството на Община Русе.