Община Русе

Обява за обществен достъп до становище на „Полисан“ АД по въпроси и възражения в резултат на обществено обсъждане на ДОВОС
11.05.2015
Print
Email

На основание чл. 17, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Русе УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица, че обявява открит обществен достъп до Становище на „Полисан“ АД по въпроси и възражения в резултат на проведено на 24.04.2015 г. в сградата на Община Русе, пл. „Свобода“ №6, ет. 1, Пленарна зала,обществено обсъжданена доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение:

  • Увеличение на капацитета на съществуващата инсталация за производство на гудрон и битум  от 10 хил. тона годишно до 200 хил. тона годишно по суровина в УПИ ХХ, на територията на производствената площадка, за която има издадено комплексно разрешително КР №343-НО/2008 г. на „Полисан“ АД, гр. Русе
  • Изграждане на комплекс „Хидрокрекинг“ за производство на бензин и дизелово гориво от котелни горива и тежки нефтове с капацитет по суровина 250 000 тона годишно в имот УПИ ХХII, граничещ с производствената площадка на „Полисан“ АД, гр. Русе.

Становището на „Полисан“ АД е на разположение на интересуващите се в сградата на Община Русе, гр. Русе, ул. „Олимпи Панов” №6, ет. 4, ст. 3,всеки работен ден от 8:30 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа до насрочване на заседание на Експертния екологичен съвет към РИОСВ-Русе.

Становище на „Полисан“ АД 

Писмени мнения, възражения и становища могат да се подават в деловодството на Община Русе.

Реорганизация на движението във връзка с провеждане на традиционното рали
График за подмяна на тролейбусната въздушно-контактна мрежа 12.05 - 19.05.2015 г.
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот