Община Русе

Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък през 2013г., следва да подадат данъчна декларация до 31 януари.
14.01.2013
Print
Email

ОБЩИНА РУСЕ
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

УВЕДОМЯВА:
Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък през 2013г., следва да подадат данъчна декларация до 31 януари. В случаите при започване на дейността след тази дата, данъчната декларация се подава непосредствено преди започване на дейността. Тези, които са подали данъчна декларация до 31 януари и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, ползват отстъпка от 5 на сто. Декларацията се подава в Дирекция ”Местни данъци и такси”, намираща се на ул. ”Котовск” № 1, етаж 2. Същата може да се получи от Дирекция ”Местни данъци и такси” или от интернет страницата на Община Русе каре Местни данъци и такси.
Лицата, предоставящи хотелиерски услуги, подават данъчна декларация до 30 януари 2013г. за облагане с туристически данък за предходната календарна година. Декларацията се подава в Дирекция ”Местни данъци и такси.” Същата може да се получи от Дирекция ”Местни данъци и такси” или от интернет страницата на Национално сдружение на Общините в Република България.
През 2013г. се запазват размерите на данъка върху недвижимите имоти, данъка върху превозните средства и таксата битови отпадъци действащи през 2012г. Няма промяна и в размерите на патентния и туристическия данък за 2013г.
Плащането на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2013г. започва от 1 март. Плащането се извършва на две равни вноски от 1 март до 30 юни и до 30 октомври. На предплатилите целия размер на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства в срок от 1 март до 30 април, се прави отстъпка от 5 на сто.
За невнесените задължения по ЗМДТ от минали години, се начисляват лихви за просрочие и за същите се прилагат процедури за принудителното им събиране чрез НАП и Частни съдебни изпълнители.
Лицата, които са се освободили от собственост на недвижими имоти или МПС, следва да подадат уведомление за закриване на тези партиди, с което да се преустанови начисляването на недължими данъци и лихви върху тях.

Даниела Робева
Директор дирекция МДТ

Обявление за предстоящо отчуждаване на части от имоти – частна собственост, ситуирани в гр. Русе, кв. Източна ...
Община Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот