Община Русе

Съобщение във връзка с наближаващия отоплителен сезон уведомявам всички физически и юридически лица за техните задължения за спазване на разпоредбите на Наредба №15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на терит
7.10.2019
Print
Email

Във връзка с наближаващия отоплителен сезон уведомявам всички физически и юридически лица за техните задължения за спазване на разпоредбите на Наредба №15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе и Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Русе, както следва:

На основание на чл.4 от Наредба №15 на ОбС –Русе, ЗАБРАНЯВА СЕ:

-          Изоставянето и нерегламентираното изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места;

-          Изгарянето или друга форма на неконтролирано третиране на отпадъците;

-          Изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта специализирани съдове и замърсяване на пространството около тях , както и оставянето на капаците на съдовете отворени;

-          Паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за отпадъци и изхвърлянето на незагасена жар.

Нарушителите – физически лица се наказват с глоба от 300 до 1000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица с имуществена санкция от 1500 до 5000 лв. При повторно нарушение размерът на глобата или имуществената санкция е в двоен размер.

Лице, което наруши целостта на съд за битови отпадъци, се наказва с глоба (за физически лица) или имуществена санкция (за еднолични търговци и юридически лица) в размер 100 лв. за пластмасова кофа и 800 лв. за контейнер тип „Бобър“.

На основание на чл.10 от Наредба за опазване на околната среда, ЗАБРАНЯВА СЕ:

-          Паленето на огън на открити места за широко обществено ползване (междублокови пространства, паркове, градини и др.) на територията на Община Русе;

-          Използването на нестандартни горивни материали (гума, пластмаси, ПДЧ плоскости, едрогабаритни отпадъци и др.) за отопление или технологични нужди;

-          Използването на неизправни отоплителни инсталации, които замърсяват силно въздуха, отделяйки в голямо количество сажди и дим.

 

За нарушения на тази наредба Физическите лица се наказват с административно наказание „глоба“ в размер от 100 лв. до 1000 лв.  а юридическите лица с административно наказание „имуществена санкция“ в размер от 1000 лв. до 3000 лв.

Затваря се за движение на МПС южното платно на бул. „България“ в участъка от обръщача преди пътния възел до ...
Съобщение за отваряне/затваряне на участъци от бул. "Липник"
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот