Aктуализация на Програмните продукти „Прием в детска градина“ и „Прием в подготвителна група в училище“
2.01.2019

Уважаеми родители,

Във връзка с Решение №952 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол №37/13.09.2018 г., относно приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе, се извърши актуализация на Програмните продукти „Прием в детска градина“ и „Прием в подготвителна група в училище“.

Регистрирането на заявления за участие в класиране е за календарна година. За некласираните деца през предходната година е необходимо да се регистрира ново заявление.

С цел запознаване с измененията, систематаeотворена от началото на 2019 г., като регистрации на заявления ще бъдат възможни след 10 януари 2019 г.

Съгласно чл. 19 от горепосочената наредба на сайта за прием е публикуван График на дейностите за 2019 г.