Община Русе

Дирекция "Местни данъци и такси" уведомява
11.01.2019
Print
Email
    Плащането на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2019 година започна на 4 февруари на касите в Дирекция „Местни данъци и такси”, намираща се на ул. „Котовск” №1 от  8:30 часа до 17:00 часа, без прекъсване. В паричния салон може да се плаща освен в брой и чрез ПОС-устройства.
   За удобство и улеснение на граждани и фирми е въведена услуга за онлайн проверка и плащане на задължения по местни данъци и такси. През сайта на Община Русе по всяко време, лицата могат да заплатят данъците си чрез своя клиентски идентификационен номер.
   Плащания на данъци може да се извършва в касите на ИЗИПЕЙ и Фаст Пей в цялата страна, както и през интернет платформата ИПЕЙ.
   Освен в брой, плащания могат да се извършват чрез банков превод в ТБ Инвестбанк АД  Русе  по сметка: BIC  IORT BGSF, IBAN  BG96IORT 73798400 0800 00 и код на плащане: 44 21 00 – данък недвижими имоти, 44 24 00 – такса битови отпадъци,  44 23 00 –  данък превозни средства, 44 14 00 – окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници, 44 28 00 – туристически данък.
   Плащането на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2019 г. се извършва на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври. На предплатилите целия размер до 30 април, се прави отстъпка от 5 на сто.
   Размерът на дължимия данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2019 г.  няма да се съобщава чрез писма, доставяни от пощенски оператор. Проверка на задълженията може да се извършва на интернет страницата на Община Русе, Диренкция МДТ, както и на телефони: 082 506 527, 082 506 528, 082 506 529. 
   Данъкът върху превозните средства за 2019г. за леки автомобили и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, се определя по формула, която включва два компонента: имуществен и екологичен. Имущественият компонент отчита мощността и годината на производство на автомобила, а екологичният компонент отчита екологичната категория на автомобила. В Закона за местните данъци и такси са определени шест диапазона на мощности на автомобили, съгласно които данъкът се определя за 1 кW в определени граници, като за Община Русе се прилага минимално предвидената в закона ставка. За Община Русе се прилагат максимално предвидените в закона облекчения за притежаваната екологична категория на автомобила.
   За невнесените задължения по ЗМДТ от минали години, се начисляват лихви за просрочие и за същите се прилагат процедури за принудителното им събиране чрез НАП и съдебни изпълнители.
На 2-ри юни от 12:00 часа ще бъде задействана сиренно-оповестителната система
Съобщение - сирени на 16-ти януари
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот