Община Русе

Община Русе с Европейски приз за иновации и добро управление
14.10.2013
Print
Email

Община Русе беше удостоена с европейския Етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Наградата беше връчена на кмета Пламен Стоилов от министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева. Официалната церемония по награждаването се проведе днес в к.к. Албена, в рамките на Годишната среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България.
Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво е сертификат за цялостно качество на управлението в общината. Наградата, която е създадена с цел да се отличат заслужилите местни власти в Европа, е признание за успешното прилагане на принципите за добро демократично управление, качеството на предоставяните публични услуги и добрите практики при изпълнението на публични политики в Община Русе. Тя е символ на престиж и стимул за общините да подобряват своето управление в услуга на гражданското общество. Периодът на валидност на наградата е 2013-2015 г.
Етикетът е основен елемент от прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, приета и прилагана от Съвета на Европа. Стратегията има за цел да мобилизира и стимулира действия от страна на заинтересованите страни на национално и местно ниво, така че гражданите на всички европейски страни да се възползват от доброто демократично местно управление посредством постоянно подобряване на качеството на местните публични услуги, ангажиране на населението в обществения живот и провеждането на политики, съответстващи на законно обоснованите очаквания на хората.
Етикетът за иновации и добро управление на местно ниво се присъжда по единни критерии и процедури в страните от Европа, разработени от Съвета на Европа. Негови носители могат да станат местни власти, които приемат и прилагат в дейността си 12-те основни принципа на добро управление, на базата на оценка по обективни показатели. За гарантиране обективност на присъждането са разработени единни за всички страни рамкови процедури и инструменти за извършване на оценяването.
Етикетът във всяка страна се присъжда от национален орган, получил специална акредитация за това от Съвета на Европа. Национален орган, акредитиран от СЕ, за България е Комисията за присъждане на Етикета. Неин председател е министърът на регионалното развитие, а членове са представители на местната и на централната власт, граждански организации, академични среди и др.
Главната цел на инициативата за присъждане на Етикета е да се насърчават усилията на все повече местни власти и продуктивното съперничество между тях, което на свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към силно и жизнено местно самоуправление в България.
България е първата държава-членка на Съвета на Европа (СЕ), която през 2010 г. получи право (акредитация) от СЕ да присъжда на свои общини Етикет за иновации и добро управление на местно ниво (Етикета). Нашата страна е и първата държава-членка на СЕ, която през 2011 г. успешно проведе цялата процедура по прилагане на Стратегията за иновации и добро управление. В резултат на нея с Етикета бяха наградени 13 български общини.
Втората процедура за връчване на Етикета бе официално обявена на 15-ти октомври 2012 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството по време на Осмата годишна среща на местните власти в Пловдив. Съгласно приетия от Комисията план-график, срокът за кандидатстване на общините беше до 15-ти април 2013 г.
Кандидатстването се извърши чрез подаване на пълния комплект от документи в Секретариата на Комисията по присъждане на Етикета в определените срокове и съгласно образците на документи, утвърдени от Комисията.
Решението за присъждане на Етикета на всяка община се взима от Комисията, на основание докладите за оценка на кандидатурата и препоръките на двама независими експерти.
За постигане на максимална обективност при присъждането на Етикета, Комисията прие Методика за оценяване, която се прилага от независимите оценители. Приетата Методика се основава на препоръките на специализирания орган към Съвета на Европа.
На 11.09.2013 г. се проведе Девето заседание на Комисията по присъждане на Етикета, на което въз основа на докладите на двама независими експерти, предоставените документи от Община Русе и резултатите от проведено анкетно проучване сред гражданите на общината, Комисията е взела решение да присъди Етикета на Община Русе.

Негово Светейшество българският патриарх Неофит празнува рожден ден днес
Възможностите за туризъм в региона Русе - Иваново – Борово бяха представени на Х - то туристическо изложение ...
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот