Община Русе

Покана - начална пресконференция по проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО – Русе“
13.08.2019
Print
Email

ПОКАНА                           

На 15.08.2019 г. (четвъртък) от 11 ч. в Заседателна зала на Община Русе, пл. „Свобода“ № 6, ет.3, ще се състои начална пресконференция по проект BG16M1OP002-2.004-0003-C01 „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО – Русе“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.,, съгласно сключен АДБФП №Д-34-29/10.04.2019 г., между Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Община Русе, по процедура BG16M1OP002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, Приоритетна ос 2 „Отпадъци“.

 

В тази връзка, Общинска администрация – Русе кани всички заинтересовани страни – медии, граждани, НПО и институции да присъстват на встъпителната пресконференция.

На събитието ще бъдат представени:

 

  • Целите на проекта;
  • Дейностите по проекта;
  • Екип за организация и управление;
  • Очаквани резултати от изпълнение на проекта.

 

Форумът е част от дейностите по проекта за „Информация и комуникация“, които имат за цел запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и очакваните резултати от реализацията на проекта.

ПОКАНА

Русенци отбелязаха Международния ден на младежта с много настроение
Сръчковци творят кули, мостове и дворци
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот