Община Русе

Община Русе обявява на Анелия Кънчева Кръстева и „Уикенд туризъм“ ЕООД като заинтересувани страни, обявление с изх. №94Л-1759-3/19.04.19г. за одобрен
23.05.2019
Print
Email

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Русе, представя съобщение на заинтересованите страни.

Община Русе обявява на Анелия Кънчева Кръстева и „Уикенд туризъм“ ЕООД като заинтересувани страни, обявление с изх. №94Л-1759-3/19.04.19г. за одобрен със Заповед №РД-01-1136/18.04.2019г. на Кмета на Община Русе Подробен устройствен план-Изменение план за застрояване и План за регулация на новообразуван УПИ                    VII-386 в кв. 602 по плана на гр. Русе.

Проектът се намира в отдел УПК при Община Русе, ул. „Олимпи Панов“ № 6, ет.2, стая 1  и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 / четиринадесет / дневен срок от съобщаването й пред РАС, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ чрез Община Русе.

Дата: 23.05.2019 г.

 

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната ...
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на ...
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот