Община Русе

Потвърждаване или промяна на категория на туристически обект

            В срок до три месеца преди изтичането на 5-годишния срок лицето следва да декларира желанието си да потвърди категорията на обекта или да получи категория, различна от определената му до момента, както и да заплати такса за извършване на проверка на място в туристическия обект съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

Формуляри, предоставяни на заявителя:

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за категоризиране на заведение за хранене и развлечения
ДЕКЛАРАЦИЯ - Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за категоризиране на място за настаняване
ДЕКЛАРАЦИЯ - Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Правно основание
-чл. 129, ал.1 и ал.2 от Закона за туризма
-чл.2, т.1, т.2, т.3 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

- ДЕКЛАРАЦИЯ, по чл.133, ал.3, чл.134, ал.1, ал.5 и чл.136, ал.1 от Закона за туризма

Правно основание:- чл.133, ал.3, чл.134, ал.1, ал.5 и  чл.136, ал.1 от Закона за туризма

- съгл. чл.5, ал.1, ал.2 и чл.6, т.1, т.2, т.3, т.4 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

Такси:

Чл. 6. За потвърждаване на категорията на туристически обекти по чл.123, чл.124, чл.125 и чл.126 от Закона за туризма, извършване на проверка на място и издаване на удостоверения при подаването на декларация по реда на чл.133, ал.3 ЗТ се събират следните такси:

1. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:

а) до 30 стаи – 450 лв.;

б) от 31 до 150 стаи – 1000 лв.;

в) от 151 до 300 стаи – 1700 лв.;

г) от 301 до 500 стаи – 2500 лв.;

д) над 500 стаи – 4500 лв.;

2. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:

а) до 20 стаи – 180 лв.;

б) от 21 до 40 стаи – 360 лв.;

в) от 41 до 60 стаи – 850 лв.;

г) от 61 до 100 стаи – 1800 лв.;

д) над 100 стаи – 3600 лв.;

3. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:

а) за едно легло – 9 лв. на легло;

б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 9 лв. на брой;

в) за място на палатка в къмпинг – 9 лв. на брой;

4. за потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):

а) до 20 места за сядане – 130 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;

в) от 51 до 150 места за сядане – 720 лв.;

г) от 151 до 300 места за сядане – 1400 лв.;

д) над 300 места за сядане – 1800 лв.;

5. за потвърждаване на категорията на туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални – за легло – 9 лв. на легло;

6. за потвърждаване на категорията на прилежащи към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални заведения за хранене – туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване:

а) до 20 места за сядане – 130 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;

в) над 50 места за сядане – 450 лв.

2. В случаите по чл.134, ал.1 от  ЗТ при промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената му се заплаща съответната за обекта такса по чл.2, ал.1.

3. В случаите по чл.134, ал.5 ЗТ при промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената му се заплаща такса 100 лв.

 

За контакти с Отдел “Търговия и наемни отношения”

Телефони: 082/881 719, 082/881 635

НАЗАД

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот