Община Русе

   Програмите за управление качеството на атмосферния въздух се разработват при регистрирано превишаване на установените норми за нивата на един или няколко замърсители в даден район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в съответствие с чл. 27 ЗЧАВ и чл. 31 и 32 на Наредба №7 от 1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 45 от 1999 г.).

   Актуализацията на Програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Русе за периода 2015-2020година е приета от Общински съвет-Русе с Решение № 251/16.06.2016 г.

   Програмата можете да изтеглите от тук.

Отчет ПКАВ 2016

Отчет ПКАВ 2013-2016

Отчет ПКАВ 2017

Отчет КАВ 2018

КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот