Община Русе

Информация по чл. 19, т. 1-12, 14 и 15 от Закона за управление на отпадъците

В резултат на жизнената дейност на хората, от промишлеността и при строителството и разрушаването на сгради, се образуват отпадъци.  При неправилното управление на тези отпадъци съществува риск за околната среда и човешкото здраве. За ограничаване в максимална степен на този риск се извършват различни форми на третиране на отпадъците, в това число обезвреждане. Основен метод за обезвреждане на отпадъците в Република България е депонирането.

„Отпадък“ е всяко вещество или предмет, от които притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи.

Осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други

За нуждите на населението на територията на гр. Русе са предоставени 4 328 бр. съдове за битови отпадъци, от които 1 700 бр. тип „бобър“, 2 580 броя пластмасови кофи и 48 бр. тип „бургаски“ контейнери. Осигурени са и 550 бр. кошчета за дребни битови отпадъци.

За населените места на територията на общината са предоставени 10 475 броя съдове, от които контейнерите тип „бобър“ са 898 броя, а 9 577 броя са пластмасовите кофи.

Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им

На територията на Община Русе има изградена система за организирано сметосъбиране.

Ежегодно до края на месец октомври със Заповед на Кмета на Община Русе се определят районите на организираното сметосъбиране и честотата на сметоизвозване.

Линк към Заповедта на Кмета за 2019 г.

Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване

Обществената хигиена на територията на гр. Русе се извършва съгласно сключени договори за дейностите по поддържане чистотата на улици, тротоарни и озеленени площи, междублокови пространства и др. територии за обществено ползване. Почистването на уличните платна и площадите се извършва ежедневно по предварително зададен график. Неколкократно през годината се извършва миене на улиците, тротоарите и площадите. Контрол по дейностите се осъществява от инспектори по чистотата към отдел „Екология“ при Община Русе.

Поддържането на зелените площи (косене, зацветяване, кастрене на клони и др.), междублоковите пространства и парковете също се осъществява от дружество, с което Община Русе има сключен договор.           

Изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци

Регионално депо - Русе

На територията на Община Русе е изградено „Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан”, което обслужва населението на общини Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан.

Регионално депо – Русе е изградено върху площ от 292,4 дка общинска земя, от които 26 дка са отредени за клетките за опасни отпадъци. Площадката на депото се намира в местността “Под Ормана”, УПИ-І до УПИ – ХХІ, кв. ”Източна промишлена зона ІІ-б етап” по плана на гр. Русе, с административен адрес: местност „Слатина” №52 (Под ормана), гр. Русе, община Русе.

На територията на депото са изградени:

 - 3 броя клетки (клетка І, ІІ и ІІ) за неопасни отпадъци, в които е предвидено да се депонират съвместно битови и производствени отпадъци, които нямат опасни свойства;

- 2 броя клетки за инертни отпадъци (клетка VІ и VІІ) и

 - 2 броя клетки за опасни отпадъци

На площадката на депото е предвидено да се изградят още 2 броя клетки за неопасни отпадъци, както и клетки за опасни отпадъци (на отреден терен с площ 26 дка).

Депото е въведено в експлоатация със Заповед №РД01/4001/22.12.2005 год. на Кмета на Община Русе считано от дата 01.01.2006 год. То е изградено с финансиране по програма ИСПА - проект ИСПА мярка №2000/BG/16/Р/РЕ/002 „Изграждане на шест(пет) регионални депа за твърди битови отпадъци – Монтана, Русе, Перник, Силистра, Севлиево и Созопол”.

За “Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан” е издадено Комплексно разрешително № 181-Н1/2010.

С Решение №1 по Протокол №2/15.12.2010 г. на Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе е утвърдена единна цена за обезвреждане на тон депониран отпадък на територията на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, както следва:

1.      Цена за обезвреждане на 1 тон отпадъци, които нямат опасни свойства (битови и производствени) в клетки за неопасни отпадъци (операция D5)-  11,28 лв./т. с ДДС;

2.      Цена за обезвреждане на 1 тон строителни отпадъци (в клетки за инертни отпадъци) – 0,76 лв./тон с ДДС;

3.      Цена за операция по оползотворяване, обозначена с код R13(съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е операция по оползотворяване)– 6,78 лв./тон;

Като допълнение към горенаписаното, за всеки тон отпадък, постъпил на Регионално депо-Русе се дължат отчисления по Закона за управление на отпадъците, в размер както следва:

-          по чл.60 на ЗУО – 3,50 лв./тон;

-          по  чл.64 на ЗУО – 57 лв./тон (за 2019 г.).

 

Съществуващо старо депо за битови отпадъци

Съществуващото старо депо за битови отпадъци на Община Русе отстои на около 2,5 км източно от град Русе.

Депонирането на отпадъците е започнало през 1976 год. и е продължило до 01.01.2006 г., когато експлоатацията му е преустановена със Заповед №РД 01/4046 от 27.12.2005 г. на Кмета на Община Русе.

На депото са депонирани основно битови, строителни и производствени неопасни отпадъци. В началото на 80-те години на миналия век са депонирани опасни отпадъци (гудрон), поради което депото се класифицира като депо с много висок рисков потенциал.

Съществуващото старо депо за битови отпадъци в местност „Под Ормана” подлежи на рекултивация съгласно чл. 11 от Закона за опазване на земеделските земи.

Община Русе подписа на 07.10.2014 г. договор с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за финансиране реализацията на проект „Закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо на територията на гр. Русе“, като дейностите по проекта започнаха на 26.11.2014 г. Стойността на финансовата помощ в размер на 22 411 594,40 лв. е за извършване на строително-монтажните и рекултивационни дейности от избрания по реда на Закона за обществените поръчки изпълнител – ДЗЗД „Обединение Еко Емстрой“. Строителният надзор на стойност  547 200 лв., финансиран от  общинския бюджет, ще се осъществява от ДЗЗД „Консултанти депо – Русе“ по силата на сключен с Община Русе договор.

Съществуващото депо за битови отпадъци е класифицирано като депо с много висок рисков потенциал. Съгласно изготвения инвестиционен технически проект дейностите по закриване на депото ще включват: укрепване на скатовете, третиране на гудроновите замърсявания, изграждане на газоотвеждаща система, полагане на минерален запечатващ пласт, изграждане на дренажна система за управление на повърхностните води, изграждане на рекултивиращ пласт и биологична рекултивация.

Селски сметища в с. Басарбово, с. Сандрово и кв. “Средна кула” на гр. Русе

Закриването на трите сметища е финансирано по проект EuropeAid120520/D/SV/BGпо ИСПА мярка „Подготовка на работни проекти, тръжна документация и изпълнение на строителен надзор за дейностите по закриване на 14 общински сметища, разположени на територията на 5 региона: Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол”. Бенефициент по ИСПА мярката е Министерството на околната среда и водите, а крайни бенефициентни са общините, на чиято територия са разположени 14-те сметища.

Сметищата в селата Басарбово и Сандрово са изгребани, транспортирани и предепонирани на площадката на сметището в кв. „Средна кула”. През месец октомври 2013 г. по реда на Наредба №26 за рекултивация на нарушении терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт е приета техническата рекултивация на сметищата в с. Сандрово и с. Басарбово.

Сметището в м-ст „Арнаут дере”, кв. „Средна кула”е рекултивирано последством купулно запечатване и е закрито с Решение №134/22.01.2015 г. на РИОСВ-Русе.

Разделно събиране на масово разпространени отпадъци  

„Масово разпространени отпадъци“ са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление.

Отпадъци от опаковки

Община Русе има сключен договор с „Екопак България“ АД – организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки (ООп), за организиране и прилагане на система за разделно събиране на ООп на територията на град Русе.

Системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки е представена от три контейнерен тип: сини контейнери за събиране на отпадъци от хартия и картон, жълти за пластмаса и метал и зелени за стъкло. Това е най-широко разпространеният и доказал своята ефективност модел в Европа. Съгласно чл. 24, т. 1, буква „в“ от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки един комплект съдове трябва да осигури покритие на минимум 800 жители по постоянен адрес на територията на гр. Русе, с минимален обем на разположените съдове от 696 936 л. Приема се, че един комплект контейнери ще обслужва 604 жители в гр. Русе по постоянен адрес, т.е. общият обем на разположените контейнери е 909 714 литра.

Графикът за обслужване на контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки е:

·      Сини  контейнери – 6 (шест) пъти месечно за периода октомври-април и 7 (седем) пъти месечно за периода май-септември;

·      Жълти контейнери – 6 (шест) пъти месечно за периода октомври-април и 7 (седем) пъти месечно за периода май-септември;

·      Зелени контейнери – 1 (един) път на два месеца при запълване минимум на половината от контейнерите над 70% от обема им.

            На интернет страницата на „Екопак България” АД http://www.ecopack.bg/bg/Ruse/91/map/ е публикуван списък на адресите на контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, разположени на територията на гр. Русе.

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Община Русе има сключен договор с „Елтехресурс” АД – организация по оползотворяване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕЕО), за организиране на дейностите по разделно събиране, сортиране, транспортиране, предаване за рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на образуваното на територията на Община Русе ИУЕЕО.

Излязлото от употреба електронно и електрическо оборудване се събира на всяко четвърто число от месеца от мобилни екипи на „Сплавкомерс” АД въз основа на предварително подадени заявки на телефони: 0887/ 77 19 73, 0 800 14 100 или на e-mail: order@makmetal.eu.

Изпълнението на заявките е безплатно!

Негодни за употреба батерии и акумулатори

Община Русе има сключен договор с„Екобатери” АД – организация за оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), за организиране, изграждане и прилагане на система за събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА, образувани на територията на община Русе.

Местоположение на местата за събиране на НУБА на територията на община Русе

Община Русе има сключен договор с „Лубрика-екологични дейности” ЕООД – организация по оползотворяване на отработени масла (ОМ), за организиране на дейностите по събиране, временно съхраняване и предаване за последващо оползотворяване на отработени масла, образувани на територията на община Русе.Отработени масла и нефтопродукти

Отработените масла се събират от автосервизи, лица, извършващи дейности по събиране и транспортиране или събиране и съхраняване на отработени масла.

Фирма по договор

Адрес

1

„Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД

гр. Русе 1500, бул. „Липник” № 8

2

„Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД

гр. Русе 7020, кв. Дружба, бул. „Христо Ботев” № 38

3

„ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ" ЕАД

гр. Русе, кв. "Дружба"; ул."Христо Ботев" 38

4

 "К енд К Електроникс" ЕАД (Техномаркет)

гр.Русе, бул."Липник"113A

5

„Пасат електроникс” ООД

гр. Русе, ул. „Съединение”13

6

" Роберт Бош" ЕООД

гр. Русе, бул."Христо Ботев" № 1 до бензиностанция Петрол, НОЙ ЕНД КО ЕООД

7

"Ауто Плюс България" ООД

гр. Русе, пл. "Оборище", бл. "Бозвели"

8

"Ауто Плюс България" ООД

гр. Русе, ул. "Потсдам" № 2

9

"Билла България" ЕООД

гр. Русе, бул."Липник" № 113Б

10

"Билла България" ЕООД

гр. Русе, ул."Неофит Бозвели" № 18

11

"Билла България" ЕООД

гр. Русе, Ал Март, ул. "Солун" № 12

12

"Билла България" ЕООД

гр. Русе, жк."Дружба" 3, ул."Даме груев" № 3А

13

"Билла България" ЕООД

гр. Русе, Дунав Плаза, Пл."Свобода" № 7

14

„ЗОРА – М.М.С.” ООД

гр.Русе, пл. „Свобода” №7, до х-л Дунав

15

"Алпина" ЕООД

гр. Русе, бул. "Гоце Делчев" № 39

16

Office 1 Superstore

гр. Русе, ул."Константин Иречек" № 5                              

17

Office 1 Superstore

гр. Русе, ул."Борисова" №122                        

18

Office 1 Superstore

гр. Русе, ул."Янтра", бл. ДАВ-3, магазин 9

19

"Лагардер Сървис България" ЕООД

гр. Русе, бул. "Липник" № 8

20

"Лагардер Сървис България" ЕООД

гр. Русе, бул. "Христо Ботев" №38

21

"Лагардер Сървис България" ЕООД

гр. Русе, ул. "Независимост" № 3, Мега МОЛ Русе

22

"ПЕТРОЛ" АД

гр. Русе, ул. "Антим" № 1

23

"ПЕТРОЛ" АД

гр. Русе, бул. "3-ти март" изход София

24

"ПЕТРОЛ" АД

гр. Русе, бул. "3-ти март" вход от София

25

"ПЕТРОЛ" АД

гр. Русе, бул  "Липник" №128 (до КАТ)

26

"ПЕТРОЛ" АД

РУСЕ  в  района на  Дунав мост

27

"ПЕТРОЛ" АД

гр. Русе, бул. "ХристоБотев", път Русе - Варна  изход

28

"ПЕТРОЛ" АД

РУСЕ МИНИ  - ДУНАВ РУСЕ ул.  Околчица 19 (стадион Дунав)

29

"ПЕТРОЛ" АД

РУСЕ - бул. Христо Ботев на гл.път  Русе - Варна, вход

30

"ЕКО България" ЕАД

гр. Русе, бул. "Хр.Ботев" № 40

31

"ЕКО България" ЕАД

гр.Русе, бул. "България" № 206

32

"ЕКО България" ЕАД

гр. Русе, бул. "Липник" № 3

33

"Специализирани бизнес системи" АД

гр. Русе, бул. "Цар Освободител" № 77

34

"АТП ЕКЗОДУС" ООД

гр. Русе, бул. "България" № 286

35

"Лукойл България" ЕООД

ПСБ "Русе", бул."Тутракан" № 100

36

"Инвест стил" ЕООД

гр. Русе, ул. "Адмирал Рождественски" № 48-Б

37

„Старт Трейдинг” ЕООД

гр. Русе, бул. "Цар Освободител" № 41

38

"Картекс П"АД(Карпет Макс)

гр. Русе, ул. "Проф. Д. Баларев" № 5

39

"Тех-ко" ООД

гр. Русе, бул. "Скобелев" № 36

40

ЕТ"Николай Колев"

гр. Русе, ул. "Плиска" № 19

41

ЕТ"Маргарита Димитрова"

гр. Русе, ул. "Тулча" № 5, покрит пазар - м-н за козметика

42

"ММ 2005 ЕООД"

гр. Русе, ул. "Плиска" № 55, бл. Червен - м-н за ел.м-ли

43

ЕТ"Ангел Събев и синове"

гр. Русе, ул. "Райко Даскалов" № 29, срещу х-л Рига

44

ЕТ"Циклон - Асен Александров"

гр. Русе, ул. "Юндола" № 6, бл. 11, вх. В

45

 "Мидия"

гр. Русе, ул. "Петрохан" № 71, м-н за хр. стоки "Мидия"

46

ЕТ"М. Eфтеновa"

гр. Русе, ул. "Николаевска" № 85А

47

"Вилиа" ООД

гр. Русе, ул. "Шипка" № 62 - м-н за пром.стоки

48

"Алба Марк" ЕООД

гр. Русе, ул. "Борисова" № 120- м-н за 1 лев

49

ЕТ"Динка Николова"

гр. Русе, ул. "Мария Луиза" № 24, м-н Универсал

50

ЕТ"Павлина Николова- Поли"

гр. Русе, кв. "Чародейка", бл. 315

51

"Йосифов и синове" ООД

гр. Русе, бул. "Липник" № 79,- стр.м-ли

52

"ОТО 333"

гр. Русе, ул. "Николаевска" № 35

53

"Маврик"

гр. Русе, ул. "Драгоман" № 10

54

Итко Банчев

гр. Русе, ул. "Борисова" № 52

55

"Радоеви" ООД

гр. Русе, ул. "Давид" № 16

56

"Дъга Русе"

гр. Русе, ул. "П. Хитов" № 23

57

"Хрулев Комерс"

гр. Русе, ул. "Н. Здравков"

58

"Калчев 57"

гр. Русе, Бул. Кракра

59

"Тимекс"

гр. Русе, ул. "Цариград" № 37

60

ЕТ"Кр. Минчев -Адвик"

гр. Русе, ул. "Борисова" № 94

61

"Бр. Сапунджиеви"

гр. Русе, ул. "Борисова" № 120

62

"ЕМС Груп"

гр. Русе, бул. "Трети март" № 46

63

"Витор"

гр. Русе, ул. "Борисова" № 111

64

Теодор Христов

гр. Русе, ул. "Петър Берон" № 15

65

"Мишел и КО"

гр. Русе, ул. "Мария Луиза" № 31

66

ET"Дани М"

гр. Русе, ул. "Муткурова" № 42, срещу м-н на ЦБА- парфюмерия

67

"Далисимо" ООД

гр. Русе, ул. "Александровска" № 89

68

ЕТ"Марийка Христова"

гр. Русе, ул. "Александровска" № 89

69

ЕТ"Теди - Теодора Ганчева"

гр. Русе, кв. "Здравец изток", Супер 10, до пилета грил

70

ЕТ"Росен Христов - Т3"

гр. Русе, кв. "Родина", ул. "Чипровци" № 12, м-н за хр.стоки

71

"Вигор" ЕООД

гр. Русе, бул. "България" № 136

72

"Марив 74" ЕТ

гр. Русе, ул. "Неофит Рилски" № 48

73

"Емилия Людмилова" ЕТ

гр. Русе, ул. "Тулча", щанд в покрит базар

74

"Ники-Ралица Стоилова" ЕТ

гр. Русе, ул. "Плиска" № 52, бл. ДАВ 2, магазин 7 за хр. стоки

75

ЕТ"Мерикан"

гр. Русе, ул. "Солун" № 26, м-н Чарли

76

"Фото- Граф" ЕООД

гр. Русе, бул. "Липник" № 79

77

"Фото- Граф" ЕООД

гр. Русе, ул. "Борисова" № 80

78

"Фото- Граф" ЕООД

гр. Русе, кв. "Дружба" № 3, до бл.2

79

"Фото- Граф" ЕООД

гр. Русе, кв. "Възраждане", ул. "Янтра" № 2

80

"Милко Миланов" ЕТ

гр. Русе, ул. "Стоян Заимов" № 9

81

"Технодом - Здравец" ООД

гр.Русе, бул. "Липник" № 62

82

"КИС - Т" ЕООД

гр. Русе, ул. "Захари Стоянов"№ 8, м-н хр.стоки

83

"Унихром" ЕООД

гр. Русе, бул. "Стефан Стамболов" № 73

84

"Евг. Атанасов - СНАП"

гр. Мартен, ул. "Христо Смирненски" № 9

85

"Мърфи 13" ЕООД

гр.Русе, ул. "Тодор Каблешков" № 2

86

ЕТ"Елив- И. Генчовски"

гр.Русе, ул. "Плиска"№ 91, бл."Клокотница" № 1

87

"Мултижокер" ООД

гр.Русе, бул. "Цар Освободител" № 12

88

"Елан - Русе-Миланов и сие" СД

гр.Русе, ул. "Алея Акация" № 5, м-н за хранителни стоки "АРО"

89

"Любка Димова" ЕТ

гр.Русе, ул. "Цар Шишман"

90

"Франс"

"В. Планина"1, м-н на кооп. Пазар

91

"Любомир Тодоров - Анелс"

гр.Русе, бул. "Цар Освободител" № 113 А, м-н 1-22 ЦКП

92

"Вавилон Трейдинг" ООД

гр.Русе, бул. "Михаил Арнаудов" № 2

93

"Офис Престиж"

гр.Русе, ул. "Хр. Г. Данов" № 1

94

"Илиян Георгиев" ЕТ

гр.Русе, ул. "Рига", павилион

95

ЕТ"Стефан Найденов"

гр.Русе, кв. "Здравец-Изток" № 51, кооп. Пазар

96

"ЕМС-Груп" ООД

гр.Русе, бул. "Трети март" № 46

97

"Братя Сапунджиеви" ООД

гр.Русе, ул. "Борисова" № 120

98

"Кама - Русе" ЕООД

гр.Русе, ул. "Борисова" № 16

99

"Витор - В. Владева" ЕТ

гр.Русе, ул. "Борисова" № 111

100

"Прескомерс" ООД

гр.Русе, ул. "Цар Освободител", централен пазар, обект 6

101

СД"Джентли - Иванков и Костов"

гр.Русе, ул. "Здравец - Изток", бл. "Енергитик 1"

102

"Алпина груп" ЕООД

гр.Русе, ул. "Рига" № 30

103

ЕТ"Електромаркет"

гр.Русе, ул."Братислава" № 2

104

"Йосифов и синове"ЕООД

гр.Русе, бул. "Липник" № 79

105

"Досев и син" ООД

гр.Русе, ул. "Шипка, 22

106

"Неделчев" ЕООД

с. Николово, ул. Липник 82А

107

"Неделчев" ЕООД

с. Николово, ул. Трети март, 11

108

"Джентли" ООД

гр. Русе, ул. "Александровска", Централни хали

109

"Бим Колор" ООД

гр. Русе, бул. "Цар Освободител" № 156

110

ЕТ"Боби- Сн. Върбанова"

гр. Русе, ул. "Згориград" № 103

111

"Анди Трейдинг" ЕООД

гр.Русе, ж.к. Чайка, бл.119

112

"Анди Трейдинг" ЕООД

гр.Русе, ж.к. "Чайка", Търговски комплекс

113

"Шоне" ООД

гр.Русе, ул. "Гео Милев" № 13

114

"Шоне" ООД

гр.Русе, ул. "Тодор Икономов" № 12

115

"М.Монев - Мокси"

гр. Русе, ул. "Обзор" № 12

116

"М.Монев - Мокси"

гр. Русе, ул. "Капитан Добрев" № 20

117

"Ваня Стоим-Нистрал" ЕТ

гр. Русе, ул. "Александровска" № 120

118

ЕТ"Кр. Искъров- Силвена" фото

гр. Русе, ул. "Ас. Златаров" № 36

119

ЕТ"Кр. Искъров- Силвена" фото

гр. Русе, ул. "Борисова" № 122

120

ЕТ"Кр. Искъров- Силвена" фото

гр. Русе, ж.к. "Здравец - Изток"

121

ЕТ"Кр. Искъров- Силвена" фото

гр. Русе, ж.к. "Дружба 1", бл.1

122

ЕТ"Надежда Евтимова - Силвена"

гр. Русе, бл. "Сердика", ул. "Петко Д. Петков" № 10

123

ЕТ"Надежда Евтимова - Силвена"

гр. Русе, кв. "Чародейка", бл. 106

124

"Дъга -Русе" ЕООД

гр.Русе, ул. "П. Хитов" № 23

125

"Тумекс -С. Паликаров" ЕТ

гр. Русе, ул. "Цариград" № 37

126

"Клаас"

гр. Русе, бул. "Цар Освободител" № 135

127

"Ото 333-Панайотов и сие" СД

гр. Русе, ул. "Николаевска" № 35

128

"Ото 333-Панайотов и сие" СД

гр. Русе, ул. "Приста" № 1

129

"Ивайло Цонев Комерс" ЕТ

гр. Русе, ул. "Плиска" № 91

130

"Ивайло Цонев Комерс" ЕТ

гр. Русе, ул. "Неофит Бозвели" № 22

131

"Ивайло Цонев Комерс" ЕТ

гр. Русе, бул. "Цар Освободител", бл. "Афродита"

132

ЕТ"Петроника"

гр. Русе, бул. "Скобелев" № 46, ет. 2, м-н за детски играчки

133

Магазин за детски играчки

гр. Русе, ул. "Олимпи Панов" №  14, к-кс "Евас", м-н за дет. играчки

134

Стефка Тодорова САТ

гр. Русе, кв. "Здравец Изток", зад базар Империал

135

"Герман"ООД

гр. Русе, ул. "Киев" № 9, срещу бл. "Подаревски"

136

"Спектрум маркет" ЕТ

гр. Русе, кв. "Здравец Изток", бл. "Енергетик 2"

137

ЕТ"Тодор Боянов - Хеси"

гр. Русе, ул. "Николаевска" № 109, бл. "Толбухин", м-н за хр.стоки

138

ЕТ"К. Петров- Мираж"

гр. Русе, ул. "Алеи Възраждане" № 110

139

ЕТ"Очек"

гр. Русе, ул. "Николаевска" № 64, м-н за авточасти

140

Магазин за строителни материали

гр. Русе, ул. "Шипка" № 22, м-н за стр. материали

141

"Вали"  ЕООД

гр. Русе, ул. "Николаевска" № 47

142

ЕТ"Теодора Маринова-ТЕМАТОН"

гр. Русе, бул. "Цар Освободител" № 113, Централен кооп. пазар, м-н 7-30 за пром стоки

143

"401 Арам Акопян"

гр. Русе, бул. "Цар Освободител" № 113

144

ЕТ"Найт Стар"

гр. Русе, ул. "Борисова" № 90

145

 "ДИПАТ" ЕООД

с.Сандрово, община Русе, ул."Иван Вазов" №1

146

ЕТ"Цветница - Цветелина Цветкова"

гр. Русе, ж.к. "Здравец Изток", ул. "Нови Сад" № 27

147

"Орион -1914" ЕООД

гр. Русе, ж.к. "Чародейка", до бл.106, М-н Дом и градина

148

ЕТ"Петрони" - П. Дачева

гр.Русе, бул. "Скобелев" № 46

149

"Инфрабулинпекс" ЕООД

гр. Русе, ул. "Сливница" №18

150

ЕТ"Книжен свят" Виолета Цанкова

гр. Русе, ул. "Зайчар" № 12

151

ЕТ"Книжен свят" Виолета Цанкова

гр. Русе, ул. "Борисова" № 78

152

"Криста" ООД

гр. Русе, ул. "Търговска" № 2

153

"Кипа" ООД

гр. Русе, ул. "Боянци" № 3

154

ЕТ"Л.Тодоров -Анис"

гр. Русе, бул. "Цар Освободител"

155

"Пирамида" ООД

гр. Русе, Кооперативен пазар, магазин 52

156

"Теодор Христов" ЕТ

гр. Русе, ул. "Петър Берон" № 15

157

ЕТ"Ягода-КП-Кунка Петрова"

гр. Русе, ул. "Даме Груев", до бл. 2

158

"ИРА 2008" ООД

гр. Русе, ж.к. "Изток", супер 10

159

ЕТ"Галимир Господинов-Магапан"

гр. Русе, ул. "Рила" № 46

160

ЕТ"Милка Георгиева 93"

гр. Русе, бл. "Колос", м-н Флора

161

"Сиди-2005" ЕООД

гр. Русе, ул. "Потсдам" № 1, Плодекс

162

"Криос" ЕООД

гр. Русе, кв. Дружба 3, комплекс ДАВ, м-н "60 секунди"

163

"Криос" ЕООД

гр. Русе, кв. Дружба 3, комплекс ДАВ, м-н "60 секунди"

164

"Криос" ЕООД

гр. Русе, бул. "Липник" № 80, м-н "60 секунди"

165

"Криос" ЕООД

гр. Русе, бул. "Липник" № 54, м-н "60 секунди"

166

"Криос" ЕООД

гр. Русе, бул. "Скобелев" № 43, м-н "60 секунди"

167

"Сани- 91" ЕТ

гр. Русе, бл. "Клокотница"

168

"Марвик -В. Христов"

гр. Русе, ул. "Драгоман" № 10

169

"Мишел и ко" ЕООД

гр. Русе, ул. "Мария Луиза" № 31

170

"Радоеви" ООД

гр. Русе, ул. "Давид" № 16

171

"Стефка Тодорова-САТ" ЕТ

гр. Русе, Базар Империал

172

ГС "Елит -М"

гр. Русе, ул. "Бабуна планина" № 7

173

"Деси-М-Теменужка Лакова" ЕТ

гр. Русе, ул. "Плиска" № 89, бл. "Ахелой 1", м-н Сименс

174

"ЦБА Търговия" ЕООД

гр. Русе, ул. "Александровска" № 93, ЦБА

175

"ЦБА Търговия" ЕООД

гр. Русе, ул. "Даме Груев" № 2, 24 часа

176

"ЦБА Търговия" ЕООД

гр. Русе, ул. "Плиска" № 94, Двойно десет

177

"ЦБА Търговия" ЕООД

гр. Русе, ул. "Черни връх" № 2, Ивени

178

"ЦБА Търговия" ЕООД

гр. Русе, бул. "Липник" № 88, ж.к. "Здравец"

179

"ЦБА Търговия" ЕООД

гр. Русе, кв. "Долапите", ул. "Стремление" № 27

180

"ЦБА Търговия" ЕООД

гр. Русе, бул. "Липник" № 58, Здравец 2

181

"Сонев и синове" СД

гр. Русе, ул. "Иван Вазов" № 5

182

"Мир-96" ООД

гр. Русе, ул. "Мария Луиза" № 2

183

ЕТ"Монтерей - М. Върбанова"

гр. Русе, ул. "Чипровци", бл. "Колос"

184

"Девали" ЕООД

гр. Русе, ул. "Хан Крум" № 6

185

"Коректа Реклама" ООД

гр. Русе, ул. "Борисова" № 88

186

"Каризма-Иванова" ЕТ

гр. Русе, ул. "Чипровци", бл. "Колос"

187

"Електрон Комерс" ООД

гр. Русе, ул. "Фердинанд" № 6

188

"Галатеа 84"ЕООД

гр. Русе, ул. "Мостова" № 18, м-н за хр.стоки

189

"Роси-62-Р. Георгиева" ЕТ

гр. Русе, ул. "Бистрица" № 2

190

ЕТ"Илиян Гогев"

гр. Русе, ул. "Тича", бл. "Колос", магазин ДАРА

191

"Поли 92 - Стела Симеонова" ЕТ

гр. Русе, ул. "Духовно Възраждане" 21, книжарница

192

"Иркома -М. Коларова" ЕТ

гр. Русе, ул. "Сливница" № 18

193

"Иркома -М. Коларова" ЕТ

гр. Русе, ул. "Панайот Хитов" № 13

194

"Тахер Ал Курди" ЕТ

гр. Русе, ул. "Михаил Арнаудов" № 2

195

"АВМ Електроникс" ЕООД

гр. Русе, ул. "Михаил Арнаудов" № 2

196

"Дани 93 Русе" ООД

гр. Русе, ул. "Михаил Арнаудов" № 6

197

"Валери Маринов-Пъпа" ЕТ

гр. Русе, ул. "Николаевска" № 101

198

"Формула Трейдинг" ЕООД

пл. Възраждане, 4, вх. Б

199

"Илдея 08" ЕООД

гр. Русе, ул. "Доростол" № 1, м-н за хр.стоки

200

ЕТ"В.И.С.-В. Спиров"

гр. Русе, ул. "Рига" № 22

201

ЕТ"Диди-Веселин Димов"

гр. Русе, ул. "Слави Шкаров" № 7, кв.Чародейка, м-н хр. стоки

202

"Хрулев Комерс" ЕТ

гр. Русе, ул. "Николай Здравков" № 4

203

"Стадиан" ЕТ

гр. Русе, ул. "Гоце Делчев" № 12

204

"Топи-Мая Бикова" ЕТ

гр. Русе, ул. "Стоян Михайловски" № 3, павилон на спирка, 147

205

"Ксеропринт"

гр. Русе, РУ "Ангел Кънчев", студ.общежитие №2

206

"Сигнал - Савова" ЕТ

гр. Русе, ул. "Николаевска" № 109

207

"Дитра" ООД

гр. Русе, ул. "Чипровци", бл."Колос"

208

"Дитра" ООД

гр. Русе, ул. "Братя Миладинови" № 4

209

"Дитра" ООД

гр. Русе, ул."Драган Цанков" № 15

210

ЕТ"П.Каменова"

ул. Тотлебен

211

"ИК-Иван Панджаров" ЕТ

гр. Русе, ул. "Стрешер планина" № 44

212

"Електра" ООД

гр. Русе, ул. "Видин" № 17

213

"Елевера-П" ЕООД

гр. Русе, ул. "Видин" № 20

214

ЕТ"Итко  Банчев"

гр. Русе, ул. "Борисова" № 52

215

ЕТ"Тодор Боянов-Хеси"

гр. Русе, ул. "Николаевска" № 109

216

ЕТ"Тодор Боянов-Хеси"

гр. Русе, ул. "Воден" № 2А

217

ЕТ"Ралица Чакърова"

гр. Русе, ул. "Христо Г. Данов" № 3

218

ЕТ"Драгост"

гр. Русе, ул. "Мадан" № 5

219

ЕТ"Боравера-04"

гр. Русе, бул. "Мидия-Енос" № 40

220

"Валина-П"ЕООД

гр. Русе, ул. "Тулча" № 15, покрит пазар

221

"Валина-П"ЕООД

гр. Русе, ул. "Цар Самуил" № 11

222

"Обектив 91" ЕТ

гр. Русе, ул. "Стефан Стамболов" № 52

223

ЕТ"Я. Николова-Яни"

гр. Русе, ул. "Плиска" № 89, бл. "Ахелой"

224

"Дачи-79"ООД

гр. Русе, ул. "Ропотамо" № 26

225

Магазин  "Рафи"

гр. Русе, ул. "Олимпи Панов" № 19

226

ЕТ"Павлин Димитров"

гр. Русе, кв. "Здравец-Изток", кооп.пазар до ІІІ-та поликлиника, магазин за 1 лев

227

Община Русе

гр. Русе, ул. "Олимпи Панов"  № 6

228

Община Русе

гр. Русе, пл. "Свобода" № 6

229

Община Русе

гр. Русе, ул. "Котовск" № 3

230

РЗИ

гр. Русе, бул. "Придунавски" № 68

231

РЗИ

гр. Русе, ул. "Байкал" № 12

232

Агенция по заетостта, Дирекция Бюро по труда

ул. Капитан Лейтенант Евстати Винаров № 10

233

АГ Гео Милев

гр. Русе, ул. "Алеи Възраждане" № 3

234

МГ Баба Тонка

гр. Русе, ул. "Иван Вазов" № 18

235

СОУЕЕ Св.К.К.Философ

гр. Русе, ул. "Студентска" № 10

236

СОУПНЕ Фр.Шилер

гр. Русе, ул. "Измаил" № 2

237

СОУ Христо Ботев

гр. Русе, ул. "Александровска" № 3

238

СОУ Възраждане

гр. Русе, ул. "Студентска" № 2

239

ОУ Олимпи Панов

гр. Русе, ж.к. "Родина", ул. "Сърнена гора" № 36

240

СОУ Васил Левски

гр. Русе, ул. "Гео Милев" № 1

241

СУ Майор Атанас Узунов

гр. Русе, ул. "Професор Баларев" № 1

242

ОУ Отец Паисий

гр. Русе, ул. "Александровска" № 95

243

ОУ Братя Миладинови

гр. Русе, ул. "Алей Възраждане" № 54

244

ОУ Алеко Константинов

гр. Русе, бул. "България" № 96

245

ОУ Никола Обретенов

гр. Русе, ул. "Н.Табаков" № 4

246

ОУ Ангел Кънчев

гр. Русе, ул. "Българска Морава" № 6

247

ОУ Тома Кърджиев

гр. Русе, ул. "Байкал" № 2

248

ОУ Васил Априлов

гр. Русе, бул. "Липник" № 78

249

ОУ Любен Каравелов

гр. Русе, ул. "Велико Търново" № 19

259

ОУ Иван Вазов

гр. Русе, ул. "Петър Берон" № 20

251

ОУ Христо Смирненски  

гр. Русе, кв. "Долапите", ул. "Стремление" № 33 

252

СОДУ 

гр. Русе, ул. "Цар Самуил" № 3  

253

ПЧСОУ Леонардо да Винчи  

гр. Русе, ул. "Алеи Възраждане" № 7А 

254

ЧПГ ДЖОН АТАНАСОВ  

гр. Русе, бул. "Липник" № 78 

255

ЧПГ Джордж Байрон  

гр. Русе, ул. „Алеи Възраждане” №54

256

ПГЕЕ Апостол Арнаудов  

гр. Русе, ул. "Потсдам" № 3 

257

ПГДВА Йосиф Вондрак  

гр. Русе, ул. "Александровска" № 108 

258

ПГЗХТ Асен Златаров  

гр. Русе, ул. "Д.Баларев" № 2 

259

ПГХТБ Проф. Д. Баларев  

гр. Русе, ул. "Баларев" № 1 

260

П Г М Т 

гр. Русе, ул "Алеи Възраждане" № 2 

261

ПГО Недка Иван Лазарова  

гр. Русе, ул. "Велико Търново" № 21 

262

ПГ по туризъм 

гр. Русе, ул. "Потсдам" № 3 

263

ПГИУ Елиас Канети  

гр. Русе, ул. "Борисова" № 22 

264

ПГСАГ ПЕНЬО ПЕНЕВ  

гр. Русе, бул. "Цар Освободител" № 105А 

265

ПГПТ Атанас Ц. Буров  

гр. Русе, ул. "Цар Калоян" № 11 

266

СОУ „Йордан Йовков”

гр. Русе, бул. „Цар Освободител” №117

267

РИОСВ

гр. Русе, бул. „Придунавски” №20

 

 

 

Излезли от употреба моторни превозни средства

Община Русе има сключен договор с „Българска рециклираща компания” АД – организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), за организиране на дейностите по събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и по повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от моторни превозни средства (МПС) на територията на Община Русе.

Основният център за събиране, съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС в гр. Русе се намира в ИПЗ, поземлен имот с идентификатор 63427.8.853 по кадастралната карта на гр. Русе с административен адрес: гр. Русе, ул. „Драва” №18.

 

Регионално сдружение на общините

С решение №1/09.01.2009 г. на Министерски съвет е приета Национална програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г. (НПУДО 2009-2013 г.). С програмата са определени регионите, включващи общините, които ползват общо регионално депо. Регионалното депо за регион Русе, е изградено на територията на община Русе, като е предвидено да обслужва населението от пет общини: Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан. Общините, включени във всеки от регионите, определени с НПУДО 2009-2013, създават регионална система за управление на отпадъците, състояща се от регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци.

На 16 август 2010 г. е създадено Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (РСУОРР) (Решение № 1 по Протокол №1/16.08.2010 г. на Общото събрание).

Общото събрание на регионалното сдружение се състои от кметовете на общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан. Областните управители на областите Русе и Силистра също участват в Регионалното сдружение, но без право на глас при вземането на решения.

Осигуряване на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата на Община Русе

Площадката на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан с административен адрес: гр. Русе, местност „Слатина” №52 (Под Ормана) е определена за площадка за безвъзмездно предаване на генерирани от домакинствата на Община Русе отпадъци с код и наименование 20 03 07 Обемни отпадъци. Към обемните отпадъци се отнасят шкафове, легла, гардероби, столове, маси, дивани, канапета, фотьойли, матраци и др.

Гражданите на Община Русе предават на Регионално депо-Русе отпадъците с код и наименование 20 03 07 Обемни отпадъци безвъзмездно, т.е. без да заплащат такса за депониране и дължимите по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО отчисления.

 

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община

 

Данни за фирмата

Разрешение  № и дата

Местонахождение на площадката

1

"Инвест стил"ЕООД,гр. Русе  БУЛСТАT 117691064
гр. Русе, обл. Русе  Директор: ВАЛЕРИ РУСЕВ ДИМИТРОВ
Телефон: 359879548968

Разрешителен документ № 10-ДО-621-01/24.01.2013г.

площадка № 1         гр. Русе, бул. "Трети март"№58

2

„Сириус стар БГ“ ЕООД, гр. Русе, БУЛСТАТ 200632468, гр. Русе, пл. „Отец Паисий“ №2 Директор: БИСЕР СИМЕОНОВ КАЗАНДЖИЕВ

 Разрешителен документ № 10-ДО-625-00/28.12.2012 г.

площадка №1  гр. Русе, бул. „Тутракан“№9

3

„Дубъл Ве Ко“ ЕООД, гр. Русе, БУЛСТАТ 177087313, гр. Русе, ул. „Борисова“ №8, ет.5, Директор: ЛЮБА ГЕОРГИЕВА НИКИФОРОВА

Разрешителен документ № 10-ДО-632-01/31.01.2013 г.

Площадка №1   гр. Русе, Източна промишлена зона, УПИ VІ-102

4

"Бон Фер" ЕООД,  гр. Русе                  БУЛСТАT 117629301
гр. Русе, обл. Русе
гр.Русе, бул.ТУТРАКАН № 13  Телефон: 082/ 824 293
Факс: 082/ 824 293 

Разрешителен документ № 10- ДО-633-00/31.01.2013 г.

площадка № 1       гр. Русе, ж.к. Чародейка, бул. "Васил Левски"

5

„Метакомет“ ООД, гр. Русе, БУЛСТАT 201619573, гр. Русе, ул. „Н.Й. Вапцаров“№2, Директор: МАРИАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ

Разрешителен документ № 10-ДО-636-00/01.02.2013 г.

площадка № 1    гр. Русе, Източна промишлена зона

6

„Ай Пи Ем трейд“ ЕООД, ГР. София,  БУЛСТАT 201534543, гр. София, район Лозенец, ул. „Бунтовник“ №64, вх.А, ет.1, Директор: ИВАН ПЕТРОВ МИНЕВ

Разрешителен документ № 10-ДО-637-00/01.02.2013 г.

площадка №1   гр. Русе, ул. „Потсдам“№10А

7

"Нореком Р"ООД,гр. София   БУЛСТАT 200654258
гр. София, обл. София (столица)
гр.София, ИСКЪРСКО ДЕФИЛЕ № 131  Директор: СЛАВЧО ВАСИЛЕВ ЕФТИМОВ
Телефон: 02/993 3780

Разрешителен документ № 10-ДО-639-00/01.02.2013 г.

площадка № 1       гр. Русе, ул. "Михаил Арнаудов"№2

8

„Метал Р“ ЕООД, гр. Русе,   БУЛСТАT 202300009, гр. Русе, бул. „Родина“№80,

Директор: ДИМИТЪР СТЕФАНОВ НЕДЕЛЧЕВ

Разрешителен документ №10-До-641-00/08.02.2013 г.

площадка №1   гр. Русе, бул. „Родина“ №80

9

"Никтранс"ЕООД,гр. Русе              БУЛСТАT 117620537
гр. Русе, обл. Русе
гр.Русе, ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 108 вх.Б ет.1  Директор: НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
Телефон: 082/ 824 293
Факс: 082/ 824 293 

Разрешителен документ № 10-До-645-01/31.05.2013 г.

площадка № 1      гр. Русе, бул. "Тутракан" № 30А, - ИПЗ

площадка № 2      гр. Русе, ж.к. „Чародейка Г Север“,                   ул. "Зорница"

10

"Сторус"ЕООД,гр. Русе    БУЛСТАT 117668101
гр. Русе, обл. Русе
ул.СТРЕШЕР ПЛАНИНА N 49  Директор: СТОЯН РУСЕВ РУСЕВ
Телефон: 0897 953355

Разрешителен документ № 10-ДО-647-01/28.08.2013 г.

площадка № 1      гр. Русе, бул. "Трети март"№38

11

„Пламен Добрев“ ЕООД, гр. Тутракан, БУЛСТАT 118524036, ул. „Сава Огнянов“№1 Директор: ПЛАМЕН ЖЕЛЕВ ДОБРЕВ

Разрешителен документ № 10-ДО-650-00/23.05.2013 г.

площадка №1   гр. Русе, бул. „Тутракан“№13

12

„Булметал-91“ ЕООД, гр. Варна, БУЛСТАT 104672362 гр. Варна, ул. „Никулицел“ №10, Директор: КИРИЛ ЙОРДАНОВ ДАШЕВ  Телефон: 052/730 920

Разрешителен документ № 10-ДО-651-00/08.05.2013 г.

площадка №1   гр. Русе, бул. „Трети март“ №30, Западна промишлена зона

13

„Бренди къмпани“ ООД, гр. Русе, БУЛСТАT 827238966, гр. Русе, местност „Под ормана“

Директор: АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

Разрешителен документ № 10-ДО-653-00/19.08.2013 г.

площадка №1   гр. Русе,  ПИ 830, местност „Под ормана“

14

"Вторични метали"ЕООД,     гр. Русе, БУЛСТАT 201729315
гр. Русе, обл. Русе
гр. Русе, ИПЗ, ул. "Драва" № 18  Директор: БИСТРА БОРИСОВА ЙОРДАНОВА
Телефон: 082 / 82 02 11
Факс: 082 / 82 02 13 
      

Разрешителен документ № 10-ДО-655-00/19.08.2013 Г.

площадка № 1         гр. Русе, ж.к. Здравец, ул. "Юндола"15

площадка № 2     гр. Русе, ж.к. "Здравец-изток", ул. Рига"24

площадка № 3       ж.к Дружба 1, ул. "Студен кладенец"№6

площадка №4   район „Централен пазар“,   ул. „Пазарна“ №8

 

15

 

„Еко Варна“ ЕАД, ГР. Варна, БУЛСТАT 202071012 гр. Варна, ул. „Шипка“ №10, ет.1Директор: НАДЯ ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА

Разрешителен документ № 10-ДО-660-01/27.08.2013

площадка №1   гр. Русе,  Източна промишлена зона, ПИ с идентификатор 63427.8.853

16

ЕТ“Кристал-П-92-Пламен Добрев“, ГР. Тутракан БУЛСТАT 820010570, ул. „Сава Огнянов“№1 Директор: ПЛАМЕН ЖЕЛЕВ ДОБРЕВ

Разрешителен документ № 10-ДО-661-00/13.06.2013 г.

площадка №1   гр. Русе, бул. „Тутракан“№13

17

"Унитрейд БГ М"ЕООД,БУЛСТАT 117687525
гр. Русе, обл. Русе
ул. ДАВИД № 19  Директор: МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ ЛИСИЧКОВ
Телефон: 0888 960 483

Разрешителен документ № 10-ДО-663-00/25.04.2013 г.

площадка № 1       гр. Русе, ул. "Михаил Арнаудов"№2

18

„Шулц 79“ ООД, ГР. Русе

БУЛСТАT 201029754 гр. Русе, ул. „Търговска“№22

Директор: ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ

Телефон: 082/845 595

Разрешителен документ №10-ДО-676-00/28.05.2013 г.

площадка №1  гр. Русе, ул. „Търговска“№22

 

площадка №2гр. Мартен, УПИ №V-1372, кв. 56, бивш стопански двор

19

„Ековалент“ ЕООД, гр. София, БУЛСТАT 202266172 гр. София, район Красна поляна, бул. „Александър Стамболийски“ №205, ет.2, Директор: ЦВЕТАНА ВАЛЕНТИНОВА БАРЯКОВА

Разрешителен документ №10-ДО-684-00/24.07.2013г.

площадка №1гр. Русе, Западна промишлена зона, ул. „Матей Стойков“ №3

 

площадка №2с. Ново село, ПИ 1073, кв. 83

20

„Табун 2013“ ЕООД, ГР. Русе, БУЛСТАT 202480977 гр. Русе, ул. „Мария Луиза“ №21, Директор: ГЕОРГИ ЯНКОВ ЕНЧЕВ

Разрешителен документ №10-ДО-686-00/27.08.2013 г.

площадка №1гр. Русе, бул. „Тутракан“ №9, Източна промишлена зона

площадка №2гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, ул. „Стоян Михайловски“

21

"Ена груп"ЕООД,гр. Русе   ЕИК:  201749136     Директор:  ВАЛЕРИ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ, Адрес: ГР.СОФИЯ бул. „Христо Ботев“  № 112 Ет.4 Ап.14   гр.Русе, Западна промишлена зона, ул. Димитър Басарбовски № 13
Телефон - 082/ 821182; Факс - 082/821282;

Регистрационен документ  № 10-РД-510-00/07.11.2012 г.

площадка № 1      гр. Русе, ул. "Михаил Арнаудов"№2

22

„Еко Русе“ ООД, гр. Русе,

БУЛСТАT 201466857, гр. Русе, ул. „Даме Груев“№3, бл.10, Директор:МИЛЕН СТОЯНОВ БАНКОВ

Телефон: 0896642454

Регистрационен документ  №10-РД-586-00/09.08.2013 г.

площадка №1гр. Русе, бул. „България“ №123, Източна промишлена зона

площадка №2гр. Русе, ПИ с идентификатор № 63427.8.903

23

„Е-пак“ ЕООД, с. Бъзън, Община Русе БУЛСТАT 201462271, с. Бъзън, ул. „Олимпи Панов“№14,

Директор: ЕЮБ АХМЕДОВ МУСТАФОВ

Регистрационен документ  № 10-РД-582-00/08.07.2013 г.

площадка №1гр. Русе, бул. „Тутракан“№44

24

„БРАНИ – 90“ ООД, гр. Русе БУЛСТАT 117622470 гр. Русе, ул. „Видин“ №48, вх.1, Директор: БОЖИДАР КИРИЛОВ АНТОНОВ,

Телефон: 082/821 112

Регистрационен документ  №10-РД-564-00/31.05.2013 г.

площадка №1гр. Русе, бул. „Трети март“№64, Западна промишлена зона

25

„ХАРТКОМС -РУСЕ“ ЕООД, с. Басарбово, БУЛСТАT 202390420, с Басарбово, ул. „Илия Минев“ №14

Директор: АЛБЕНА ВИКТОРОВА ГАВРИКОВА

Регистрационен документ  №10-РД-572-00/20.06.2013 г.

площадка №1гр. Русе, бул. „Тутракан“№9

26

„Едисон“ ЕООД, гр. Русе

БУЛСТАT 117608912, гр. Русе, ул. „Мадарски конник“ №4, вх. 4,

Директор: ПЕТЪР МИХАЙЛОВ ЙОРДАНОВ

Телефон: 0888309377

Регистрационен документ  № 10-РД-562-00/23.05.2013 г.

площадка №1гр. Русе, ул. „Боримечка“ №43

27

„БУЛМАРКЕТ ДМ“ ООД, гр. Русе, БУЛСТАT 124077052, гр. Русе, бул. „Тутракан“ №100

Директор: СТАНКО ДОБРЕВ СТАНКОВ

Телефон: 082/844861

Регистрационен документ № 10-РД-557-00/07.05.2013 г.

площадка №1гр. Русе, бул. „Тутракан“ №100

 

 

 

Предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им

Контролът върху нерегламентираното обезвреждане на отпадъци се осъществява от упълномощени длъжностни лица: служители на отдел „Екология”, кметовете (кметския наместник и пълномощниците на Кмета) на населените места, служителите от звено СЗ „КООРС”.

Назначени са допълнително служители, чиято издръжка е от приходите от такса битови отпадъци – 6 бр. инспектори по чистотата на трудов договор.

КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот