Община Русе

ФОРМУЛИ УЧИЛИЩА 2018 г.

Заповед № РД-01-527/27.02.2018 г. на Кмета на Община Русе

Информация за разпределение на средствата от държавния бюдоет, получени по стандарти и нормативи за делегираните от държавата дейности в неспециализирани училища

Формула за разпределение на стандартите за дейност 322 между неспециализираните училища, без професионални гимназии в Община Русе

Формула за разпределение на средствата, получени по стандарти за 2018 г. между професионалните гимназии, второстепенни разпоредители с бюджет в Община Русе

Формули за разпределение на средствата, получени по стандарти за 2018 г. между училищните институции, второстепенни разпоредители с бюджет в Община Русе и правила за промени в разпределението на средствата при изменение на компонентите по формулите за 2018 г.

ФОРМУЛИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ 2018 г.

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

Заповед № РД-01-526/27.02.2018 г. на Кмета на Община Русе

Разпределение на средствата по стандарти и нормативи за делегирани от държавата дейности в детските градини на Община Русе за 2018 г.

Формули за разпределение на средствата, получени по стандарти за 2018 г. между детски градини, второстепенни разпоредители с бюджет в Община Русе; правила за промени и правила за разходване на средствата в комп. "Резерв"

МЕСТНА ДЕЙНОСТ

Заповед № РД-01-525/27.02.2018 г. на Кмета на Община Русе

Разпределение на средствата за местна дейност на детски градини в Община Русе за 2018 година

Формула за разпределение на средствата за местна дейност за 2018 г. между детски градини, второстепенни разпоредители с бюджет на Община Русе, правила за разпределение на средствата от компонент "Резерв"


 

ФОРМУЛИ УЧИЛИЩА 2017 г.

Заповед № РД-01-373/22.02.2017 г. на Кмета на Община Русе

ФОРМУЛИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ 2017 г.

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

Заповед № РД-01-372/22.02.2017 г. на Кмета на Община Русе

МЕСТНА ДЕЙНОСТ

Заповед № РД-01-371/22.02.2017 г. на Кмета на Община Русе

 


 

ФОРМУЛИ УЧИЛИЩА 2016 г.

Заповед № РД-01-488/22.02.2016 г. на Кмета на Община Русе

Формули за разпределение на ЕРС, получени от Община Русе за подготвителните полудневни групи в училищата и общообразователните училища за 2016 г.

Информация за разпределението на средствата по училищата и обслужващите звена

Формули за разпределение на средствата, получени по ЕРС за 2016 г. между училищата, второстепенни разпоредители с Бюджет в Община Русе

ФОРМУЛИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ 2016

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

Заповед № РД-01-514/26.02.2016 г. на Кмета на Община Русе

Разпределение на средствата по ЕРС за делегирани от Държавата дейности в ЦДГ и ОДЗ на Община Русе за 2016 г.

Формули за разпределение на средствата, получени по ЕРС ЗА 2015 г. между ДГ, второстепенни разпоредители с Бюджет в Община Русе

МЕСТНА ДЕЙНОСТ

Заповед № РД-01-489/22.02.2016 г. на Кмета на Община Русе

Разпределение на средствата за местни дейности на ЦДГ и ОДЗ на Община Русе за 2016 г.

Формула за разпределение на средствата за местни дейности за 2016 г. между ДГ, второстепенни разпоредители с Бюджет на на Община Русе

КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот