Община Русе

Категоризация на места за настаняване клас А и клас Б

 

Формуляри, предоставяни на заявителя:

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за категоризиране на място за настаняване
ДЕКЛАРАЦИЯ - Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Правно основание
-чл. 129, ал.1 и ал.2 от Закона за туризма
-чл.2, т.1, т.2, т.3 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

Правно основание

- чл.129, ал.1 и ал.2 от Закона за туризма

- чл.2, т.1, т.2, т.3 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

Такси:

1. Места за настаняване клас А - хотели, мотели, апартаментни туристически комплакси, вилни селища, туристически селища и вили

- до 30 стаи – 500.00 лв.;

- от 31 до 150 стаи – 1 200.00 лв.;

- от 151 до 300 стаи – 1 900.00 лв.;

- от 301 до 500 стаи – 2 800.00 лв.;

- над 500 стаи – 5 000.00 лв.

2. Място за настаняване клас Б - пансиони, почивни станции, хостели и семейни хотели

- до 20 стаи – 200.00 лв.;

- от 21 до 40 стаи – 400.00 лв.;

- от 41 до 60 стаи – 940.00 лв.;

- от 61 до 100 стаи – 2 000.00 лв.;

- над 100 стаи – 4 000.00 лв.;

3. Място за настаняване клас Б -стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги

- за едно легло – 10.00 лв. на легло

Тарифа на таксите по Закона за туризма

Характеристика:

Лицето, което ще извършва или извършва хотелиерство или упълномощено от него лице, подава Заявление за категоризиране на туристически обект до съответния категоризиращ орган, окомплектовано с посочените в него документи, в отдел „Информационно и административно обслужване”, гише № 1, пл. Свобода 6.

Издават се:

- Заповед и Временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, които се връчват на заявителя или на упълномощено от него лице в стая 112, ет. 1, ул. Петър Берон, Община Русе в двуседмичен срок от подаване на Заявлението;

- Заповед за определяне на категория, която се връчва на заявителя или на упълномощено от него лице в срока, посочен във Временното удостоверение, в стая 112, ет. 1, ул. Петър Берон, Община Русе;

- Категорийна символика, включваща Удостоверение и табела, които се връчват срещу подпис на заявителя или на упълномощено от него лице в стая 112, ет. 1, ул. Петър Берон, Община Русе.

 

За контакти с Отдел “Търговия и наемни отношения”

Телефони: 082/881 719, 082/881 635

НАЗАД

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот