Община Русе

Категоризиране на заведение за хранене и развлечения

 

Формуляри, предоставяни на заявителя:

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за категоризиране на заведение за хранене и развлечения
ДЕКЛАРАЦИЯ - Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Правно основание:

- чл.129, ал.1 от Закона за туризма

- съгл. чл.2, т.3 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

Такси:

- от 0 до 20 места – 150.00 лв.;

- от 20 до 50 места – 250.00 лв.;

- от 50 до 150 места – 800.00 лв.;

- от 150 до 300 места – 1 500.00 лв.;

- над 300 места – 2 000.00 лв.

 

Тарифа на таксите по Закона за туризма

 

Характеристика:

Лицето, което ще извършва или извършва ресторантъорство или упълномощено от него лице, подава Заявление за категоризиране на туристически обект до съответния категоризиращ орган, окомплектовано с посочените в него документи, в отдел „Информационно и административно обслужване”, гише № 1, пл. Свобода 6.

 

Издават се:

- Заповед и Временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, които се връчват на заявителя или на упълномощено от него лице в стая 112, ет. 1, ул. Петър Берон, Община Русе в двуседмичен срок от подаване на Заявлението;

- Заповед за определяне на категория, която се връчва на заявителя или на упълномощено от него лице в срока, посочен във Временното удостоверение в стая 112, ет. 1, ул. Петър Берон, Община Русе;

- Категорийна символика, включваща Удостоверение и табела, които се връчват срещу подпис на заявителя или на упълномощено от него лице в стая 112, ет. 1, ул. Петър Берон, Община Русе.

 

За контакти с Отдел “Търговия и наемни отношения”

Телефони: 082/881 719, 082/881 635

НАЗАД

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот