Община Русе

Вписване на промяна в обстоятелствата на категоризиран туристически обект/промяна на лицето, извършващо дейност в обекта; промяна на собственика на туристически обект, при която няма промяна на лицето, извършващо дейност в обекта; промяна на наименованието на туристическия обект, в случай че не е настъпила промяна във вида на обекта; промяна на капацитета на туристическия обект, когато промяната не е настъпила вследствие на реконструкция или разширение/ – заведение за храненеи развлечения

Формуляри, предоставяни на заявителя:

- ЗАЯВЛЕНИЕ за отразяване на настъпилата промяна в обстоятелствата на туристически обект

- СПРАВКА за професионалната и езиковата квалификация на заетите лица

- ДЕКЛАРАЦИЯ, че лицето не е в ликвидация по чл.129, ал.1, т.2 от Закона за туризма

- ДЕКЛАРАЦИЯ, за регистрация по Закона за търговския регистър по чл.129, ал.1, т.1 от Закона за туризма

- ФОРМУЛЯР за определяне на категорията на заведение за хранене и развлечения

 

Правно основание:

- чл.167, ал.1 от Закона за туризма

- чл.7, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

Такси:

- 150.00 лв.

-50.00 лв.

Тарифа на таксите по Закона за туризма

Характеристика:

При настъпила промяна във вписаните обстоятелства, лицата, които извършват ресторантьорство са длъжни да уведомят за това категоризиращия орган в едномесечен срок, от настъпване на промените. Заявлението, окомплектовано с посочените в него  документи, се подава в отдел „Информационно и административно обслужване”, гише № 1, пл. Свобода 6 от лицето извършващо ресторантьорство или от упълномощено от него лице. В случай, че е настъпила промяна в собствеността на обекта, Заявлението се подава от новия собственик или упълномощено от него лице в едномесечен срок от настъпване на промяната.

Издават се:

- Категорийна символика, включваща Удостоверение и табела, които се връчват срещу подпис на заявителя или на упълномощено от него лице в стая 112, ет. 1, ул. Петър Берон, Община Русе.

 

За контакти с Отдел “Търговия и наемни отношения”

Телефони: 082/881 719, 082/881 635

НАЗАД

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот