Община Русе

Отделът изпълнява следните функции:

 1. разработва план за управление при кризи и го предоставя чрез директора на дирекцията на  Кмета за внасяне и за приемане от Общинския съвет;
 2. подпомага директора и Кмета за изпълнение на разпоредбите на Закона за управление при кризи и подзаконовите нормативни документи свързани с него;
 3. разработва план за защита при бедствия и го предоставя чрез директора на дирекцията на Кмета за внасяне и за приемане от Общинския съвет;
 4. подпомага директора и Кмета в изпълнение разпоредбите на Закона за защита при бедствия и подзаконовите нормативни документи свързани с него;
 5. разработва плана за привеждане на общината от мирно във военно положение и провежда мероприятия по подготовка за работа във военно време;
 6. разработва военновременния план на общината и го актуализира периодично, в съответствие с нормативните документи за военновременно планиране;
 7. поддържа пунктовете за военновременно управление на общината в техническа изправност;
 8. организира денонощно дежурство за поддържане готовността на общината за оповестяване при привеждане на страната от мирно във военно положение, при кризи и бедствия;
 9. организира работата и управлението на звеното за управление при кризи в общината;
 10. подпомага директора на дирекцията за организиране дейността на Общинския съвет за сигурност и управление при кризи;
 11. информира при поискване Министерство на отбраната за изпълнението на задачите по подготовка на общината за работа във военно време;
 12. участва в организирането на  подготовката на ръководния състав за привеждане на общината от мирно във военно положение, за действие при кризи и при бедствия;
 13. организира и осъществява контрол за изпълнението на подготовката за действие при кризи, при бедствия и във военно време на юридическите и физическите лица на територията на общината, имащи отношение към тези дейности;
 14. изпълнява функции по отчета, съхранението, разработката и движението на документи съдържащи класифицирана информация, съгласно Закона за защита на класифицираната информация;
 15. организира сформирането, обучението и осъществява управлението на доброволните формирования.

 

НАЗАД

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот