Община Русе

Отделът изпълнява следните функции:

 1. осъществява цялостната политиката на общината в областта на здравните дейности;
 2. изпълнява краткосрочни и дългосрочни стратегии, програми и проекти за развитие на  общественото здравеопазване в общината;
 3. участва в разработването и изпълнението на общинския бюджет за функции здравеопазване. Осъществява контрол за неговото законно и целесъобразно разходване;
 4. взаимодейства с държавните институции и неправителствени организации в областта на общественото здраве за реализирането на съвместни проекти и инициативи;
 5. координира работата за повишаване на здравната култура с етническите групи и малцинства в съответствие с нормативните документи на Република България и ЕС;
 6. организира и контролира дейността на Детските ясли и Детска млечна кухня;
 7. участва в областни и общински комисии за осъществяване на здравна политика и Регионален координационен съвет за първична профилактика на рака на шийката на матката;
 8. координира дейностите по програми за превенция на зависимости, ХИВ, СПИН и други;
 9. разработва план – график за проверки /по приема и храненето на децата/ в детските ясли и детска млечна кухня, съобразно изискванията на Наредба № 26 на МЗ;
 10. оказва административно съдействие за изпълнението на всички предписания от Регионална здравна инспекция, Агенцията по храните, както и при възникване на спешни и неотложни ремонтни дейности по поддръжка на материално-техническата  база на детските ясли;
 11. закупува и разпределя медикаментите и консумативите за спешните шкафове в здравните кабинети, съгласно изискванията на Наредба № 3 за здравните кабинети в детските заведения и училищата;
 12. провежда периодичен инструктаж на медицинските сестри от здравните кабинети;
 13. организира обучения на медицинските специалисти по проблеми свързани с профилактика и промоция на здравето;
 14. организира дейностите по реализиране на Програма „Асистирана репродукция” на Община Русе, приета с Решение № 198 на Общински съвет - Русе, прието с Протокол № 13/15.05.2008 г. и Решение № 562 от 14.05.2009 г. на ОбС – Русе, прието с Протокол № 1/07.07.2011 г.;
 15. контролира реализирането на Общинска програма „Здрави деца в здрави семейства” - детска  компонент на Програма „Синди”;
 16. организира дейността на комисията по водно спасяване за проверка готовността на водните площи за ползването им през летния период, съгласно изискванията на Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи, приета с постановление № 182 на МС от 1996 г.;
 17. осъществява контрол по изпълнението на общинска програма за провеждане на профилактични медицински прегледи на спортуващи деца и ученици от Община Русе и провеждане а скрининг за гръбначни изкривявания на деца от 1 до 4-ти клас и провежданата с тях лечебна гимнастика.

 

НАЗАД

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот