Община Русе

Отделът изпълнява следните функции:

 1. осигурява организационно дейностите, осъществяващи политиката на Община Русе и Стратегията за развитие на средното образование в Община Русе;
 2. координира взаимодействието между общината и общинските учебни и детски заведения и ги обслужва експертно, методически и нормативно;
 3. съдейства на дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и за съвместната работа с учебните заведения;
 4. разработва и предлага на Кмета на общината проект на формули за разпределение на финансовите средствата по ЕРС и упражнява текущ контрол по изпълнението им съгласувано с директора на Дирекция „Култура и образование” и Заместник-кмета по хуманитарни дейности;
 5. разработва и предлага на Кмета на общината правила за определяне на работните заплати на директорите на детски градини след съгласуване с директора на Дирекция „Култура и образование” и Заместник-кмета по хуманитарни дейности;
 6. извършва и участва в оценяване на постигнатите резултати от труда на директорите на детски градини  и училища в Община Русе;
 7. участва в провеждането на комисии за отдаване на помещения под наем, принадлежащи към училища, детски градини и  обслужващи звена;
 8. осигурява участие в комисии по утвърждаването на аварийни ремонти;
 9. осъществява контрол по изпълнение Заповед на Кмета във връзка със средната посещаемост на децата в детските заведения и по организацията на храненето им;
 10. проучва и предлага за обсъждане промени в мрежата от учебни и детски заведения за оптимизиране в съответствие с демографските тенденции и повишаване на качеството на дейността им след съгласуване с директора на Дирекция „Култура и образование” и Заместник-кмета по хуманитарни дейности;
 11. участва в разработването и реализацията на съвместни проекти с неправителствени организации, държавни институции и фондации в областта на образованието;
 12. организира, координира и контролира приема на деца в детските градини след съгласуване с директора на Дирекция „Култура и образование” и Заместник-кмета по хуманитарни дейности;
 13. участва в конкурсите за директори на общински училища, детски градини и обслужващи звена;
 14. осъществява връзка между общината и РИО на МОМН за информация и контрол на дейностите по образованието;
 15. участва в проверки на дейността на директорите на детски градини, училища и обслужващи звена в направления, касаещи общината;
 16. координира работата на директорите на учебните, детските заведения и обслужващи звена и осигурява връзката им с общинска администрация в различните направления;
 17. проверява състоятелността на получените сигнали и писма и предлага писмено становище по тях;
 18. ревизира провеждането на извънкласните дейности, финансирани от общината и дава становище по целесъобразността на функционирането им;
 19. осъществява контрол във връзка със задължителната предучилищна подготовка на децата и задължителното училищно обучение на учениците до 16-годишна възраст;
 20. участва в приемането на Списък-Образец №2, като съблюдава спазването на нормативните документи;
 21. съдейства за организиране на спортни прояви от общоградски, национален и международен характер;
 22. съдейства за осъществяване дейността на Ученическата спортна школа и лицензираните спортни клубове;
 23. съдейства при съставянето и изпълнението на общинската програма за младежки дейности;
 24. организира градски, национални и международни младежки прояви, срещи и семинари по актуални теми, свързани с младежта на територията на Община Русе след съгласуване с директора на Дирекция „Култура и образование” и ресорния заместник-кмет;
 25. оказва организационна и методическа помощ на Общински младежки дом – Русе;
 26. работи активно с младежките неправителствени организации, с младежките групи, младежките съвети и обединения;
 27. подкрепя и подпомага осъществяването на младежки програми;
 28. осъществява държавната и общинската политика в областта на спорта и туризма.

 

НАЗАД

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот