Община Русе

Отделът изпълнява следните функции:

 1. обезпечава организационно дейностите, осъществяващи политиката на Общината в областта на културата;
 2. активно участие в разработването и изпълнението на функциите и дейностите в общинския бюджет в сферата на културата;
 3. координира и обслужва експертно, методически и нормативно дейността на общинските и регионални културни институти и структури;
 4. следи за ефективността в работата на общинските и регионални културни институти, дейности, институтите на смесено финансиране и читалищата;
 5. разработва програмни материали, становища, анализи и предложения по общи и текущи въпроси, свързани с оптимизиране на структурите и дейностите в сферата на културата;
 6. съдейства за стимулиране на творческите дейности, в т.ч. и на любителското изкуство чрез организационно и методическо подпомагане на културни инициативи, целеви програми и други проекти;
 7. поддържа и актуализира периодично информационна база от данни за всички културни институти на територията на Община Русе – общински, регионални, държавни, читалища, НПО;
 8. планира, организира и провежда дейностите, включени в годишния културен календар: национални празници, общоградски тържества, чествания, местни и регионални културни инициативи с традиционен характер, международни и регионални фестивали;
 9. координира и участва в изпълнението на международни програми за пряко сътрудничество в областта на изкуствата и културата;
 10. съдейства на Кмета на общината за разширяването и осъществяването на международните връзки и отношения в сферата на културата;
 11. осигурява рекламно-информационната дейност на Общината в сферата на културата;
 12. проучва, обработва и предоставя информация и консултации по национални и международни програми в сферата на културата;
 13. поддържа контакти, инициира и координира съвместни дейности /проекти/ на Общината и русенските културни институти с Министерството на културата, чуждестранните културни центрове у нас, с посолства, фондации и други. Организира посрещането на чужди гости и делегации и обслужва пребиваването им в общината;
 14. осигурява преводи на материали от чужди езици за потребностите на Кмета и администрацията и съответно преводи на документи и материали на Кмета и администрацията с международно предназначение;
 15. информира регулярно и текущо обществеността и гражданите на Русе за дейността на Община Русе в изпълнение на  Общинския план за развитие и Програмата на кмета на общината в областта на културата;
 16. организира, осигурява и осъществява връзките на общината с правителствени, политически, обществени и граждански организации в сферата на културата;
 17. извършва проучване и анализ на обществените нагласи и разработва проекти, програми и прогнози за усъвършенстване на местната администрация в сектора;
 18. създава условия за активна обратна връзка с гражданите, чрез дискусии, конференции, обсъждания и други форми на комуникация за подобряване на взаимодействието на общинската администрация с хората от общността;
 19. разработва и разпространява информационни и рекламни материали за общината (печатни, графични, фото, аудиовизуални и други), свързани с културния календар;
 20. участва в работата на обществено-експертни съвети и комисии, по ред, определен в чл. 18 от ЗЗРК и Кмета на Общината;
 21. Организира и провежда конкурси за обезпечаване на културните дейности и стимулиране на художествения живот на територията на Общината;
 22. участва в разработването на проектобюджета на общинските и регионални институти и дейности във функция “Култура”;
 23. контролира изпълнението на дейности, финансирани от общинския бюджет, на общинските и регионални културни институти, които са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, прилагащи системата на “делегирани бюджети”;
 24. организира и отчита финансирането на дейност “Читалища” в рамките на функция “Култура”;
 25. организира и осъществява финансово-счетоводното обслужване на общинските и регионални културни институти и дейности в рамките на функция “Култура”;
 26. осигурява дейностите, свързани с опазването на недвижимите паметници на културата в Община Русе;
 27. осъществява мониторинг, изучаване, опазване и популяризиране на паметниците на културата и участва с експертно становище при изпълнение на реставрационни дейности в общината;
 28. осигурява рекламно-информационната дейност на Общината и популяризира общинските политики във всички сфери и чрез всички съвременни комуникационни и мрежови средства;
 29. предлага на Кмета на Общината и управленския му екип  формулиране, разработване и реализиране на активна политика за популяризиране на културния календар и общински проекти в областта на културата и изкуството след съгласуване с директора на Дирекция „Култура и образование” и ресорния заместник-кмет;
 30. организира, осигурява и осъществява връзките на общината с правителствени, политически, обществени и граждански организации, свързани с културата и изкуството;
 31. следи обществените нагласи и след съгласуване с директора на Дирекцията предлага стратегии, проекти и програми за подобряване на връзката Община-общност в отговор на обществените очаквания, свързани с Програмата на кмета за развитие и управление;
 32. разработва и разпространява информационни и рекламни материали за стратегическите политики на общината, активността на кмета и работата на местната администрация  (печатни, графични, фото, аудиовизуални, електронни, цифрови носители на информация, чрез  модерни софтуерни разработки и съвременни мрежови комуникации), съгласувани с директора на Дирекцията и заместник-кмета по хуманитарни дейности;
 33. организира изложби и презентации, кампании за спонсори и меценати, съгласувани с директора на Дирекцията, ресорния заместник-кмет и одобрени от кмета на Общината;
 34. организира и осигурява спазването на протокола в общината и протоколното обслужване на общински инициативи, съгласно официалните местни и държавни нормативни документи, които уреждат формалните правила на поведение;
 35. води и поддържа в актуално състояние регистър на подписаните международни споразумения и съхранява архив за тях;
 36. осигурява актуална информация за WEB- страницата на общината, поддържа и обогатява съдържанието й, за да катализира интереса към Община Русе във виртуалното пространство чрез популярни интернет-връзки, социални мрежи и модерни кибер-пространства.

 

НАЗАД

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот