Община Русе

Отделът изпълнява следните функции:

 1. разглежда и съгласува устройствени схеми и планове на техническата инфраструктура към общите и подробните устройствени планове по Закона за устройство на територията;
 2. съгласува инвестиционни проекти /идейни, технически и работни/, свързани с цялостното изграждане и благоустрояване на околната среда, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията;
 3. координира взаимодействието на общинската администрация с други държавни и териториални институции по проблеми, отнасящи се до изграждането и благоустрояването на околната среда;
 4. изготвя предложения за обекти - общинска собственост на благоустрояването и техническата инфраструктура, предназначени за включване в инвестиционната програма на общината;
 5. изготвят технически задания за инвестиционни проекти и технически задания за изпълнение на СМР,  за обекти - общинска собственост на благоустрояването и техническата инфраструктура;
 6. съгласува и координира проектирането и изграждането на обектите от техническата инфраструктура и благоустрояването;
 7. осъществява контрол по инвестиционните проекти и по изпълнение на строителството  на обектите от техническата инфраструктура и благоустрояване, за спазване на застроителната линия и другите условия и изисквания по изпълнението;
 8. разглежда и съгласува инвестиционни проекти обхващащи разпоредбите на част първа Глава ІV, раздели от І до ІХ включително на ЗУТ;
 9. планира дейности по поддържането и ремонта на уличната мрежа, светофарните уредби, уличното осветление и зелените площи и програми за залесяване;
 10. участва в устройствени разработки с осигуряване на изходни данни и технически задания за благоустрояване и техническата инфраструктура;
 11. осъществява контрол по сключените договори за проектиране и СМР;
 12. участва в разработването на проекти за кандидатстване пред инвестиционните фондове за благоустройствени обекти, озеленяване и изграждане на техническата инфраструктура;
 13. осъществява контрол за изразходваните средства за проектиране и СМР, при реализацията на обекти, заложени в бюджета на общината;
 14. изпълнява изискванията на чл. 223, ал. 2 от ЗУТ при съставяне на актове, съгласно „Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството“ на МРРБ;
 15. контролира изпълнението на сключените договори за  проектиране, за СМР, за строителен надзор и инвеститорски контрол на обекти за благоустрояване и техническата инфраструктура на територията на Община Русе;
 16. проучва проектите, сметната документация, работните чертежи, договорите и графиците за изпълнение на инвестиционните проекти за обекти - общинска собственост и при установяване на технически неточности, несъответствия и грешки осигурява своевременното им отстраняване;
 17. изготвя предварителни количествено – стойностни сметки за основни ремонти за обекти - общинска собственост, за които липсва проектна документация;
 18. предлага длъжностните  лица, които ще упражняват инвеститорски контрол за всеки конкретен обект и уведомява за това изпълнителите на обектите;
 19. контролира изпълнението от страна на проектантите, строителния надзор и контролните органи на заповедите, вписани в заповедната книга;
 20. контролира спазването на проектни и договорираните строителни видове работи;
 21. проверява документите, удостоверяващи качеството на вложените материали.

 

НАЗАД

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот