Община Русе

Отделът изпълнява следните функции:

 1. Издава скици и презаверява тези, чийто 6 месечен срок е изтекъл;
 2. Изготвяне на служебни справки от АГКК;
 3. Дава справки на граждани, проектанти, вещи лица и др.;
 4. Осигурява наличната информация, необходима за разработването на Подробни устройствени планове (ПУП);
 5. Издава удостоверения за нов регулационен и кадастрален номер и за идентичност;
 6. Предоставя на информация в цифров вид;
 7. Предоставя координати на граничните точки на УПИ;
 8. Подготвя заповеди за разрешаване изработването на ПУП;
 9. Организира и поддържа регистър на разрешенията за изработване на ПУП;
 10. Организира и провежда заседания на общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ);
 11. Внася за разглеждане от инж. съвет и допускане и приемане от ОЕСУТ проекти за ПУП;
 12. Обявява допускане изработването на ПУП и заповедите за одобряването им;
 13. Подготвя предложения до ОС във връзка с разрешаване и одобряване на ПУП;
 14. Попълва регулационни планове въз основа на влезли в сила ПУП;
 15. Изпраща в АГКК копия от влезли в сила ПУП;
 16. Организира и поддържа архив на одобрените ПУП;
 17. Подготвя визи за инвестиционни проекти;
 18. Процедира комплексни проекти за инвестиционни инициативи;
 19. Поддържа регистър на обектите, представляващи недвижими културни ценности;
 20. Изготвя общи и подробни схеми за поставяне на преместваеми обекти върху общински терени;
 21. Изготвя общи и подробни схеми за поставяне на рекламно-информационни елементи на територията на град Русе;
 22. Изработва служебно проекти за ПУП на имоти – държавна или общинска собственост  по възлагане на Кмета или Главния архитект на Общината;
 23. Подготвя издаването на разрешения за поставяне на преместваеми обекти върху терени общинска собственост;
 24. Организира комисия по градски дизайн и реклама;
 25. Организира комисия по подземни улични мрежи и съоръжения;
 26. Издава удостоверения за факти и обстоятелства, свързани с устройство на територията;
 27. Предоставя фотокопия от документи;
 28. Вписва и съхранява нотариални актове, оригинални и работни планове, картони, карнети и др.;
 29. Проучва и отговаря на молби, жалби и искания на граждани и фирми;
 30. Разглежда и подготвя заповеди за попълване и поправка на кадастрални планове и планове на новообразуваните имоти;
 31. Отразява влезлите в сила заповеди за попълване и поправка на кадастрални планове и планове на новообразуваните имоти;
 32. Издава удостоверения по чл. 52, ал. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър;
 33. Нанасян на подземните и надземни комуникации и сгради при издаване на удостоверението по чл. 52, ал. 5;
 34. Заверява протоколи за установяване съответствие на строежите, съгласно чл. 159, ал. 3 от ЗУТ;
 35. Попълва служебна страница на данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ;
 36. Оформя досиета на ползватели и бивши собственици за земи, попадащи под разпоредбите на § 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
 37. Изготвя служебни бележки и справки за обезщетяване на бивши собственици;
 38. Изготвя заповеди за закупуване и възстановяване на земи под разпоредбите на § 4 от ЗСПЗЗ;
 39. Възлага изготвянето на оценки за земите по § 4 и подобренията в тях;
 40. Възлага изготвяне на оценки за право на преминаване и право на прокарване на инженерни мрежи и съоръжения;
 41. Подготвя протоколи за комисията по чл. 210 от ЗУТ;
 42. Подготвя преписки за становища на комисията по Общинска собственост;
 43. Одобрява екзекутивни, инвестиционни и работни проекти.

 

НАЗАД

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот