Община Русе

Дирекцията изпълнява следните функции:

 1. съдейства за реализацията на общинската политика в сферата на устройственото планиране, градоустройството и строителството;
 2. съгласува проекти /идейни, технически и работни/, свързани с цялостното изграждане и благоустрояване на околната среда, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията;
 3. разглежда и съгласува устройствени схеми и планове към общите и подробните устройствени планове по Закона за устройство на територията;
 4. съгласува и координира проектирането и изграждането на подземните мрежи и съоръжения;
 5. разглежда, съгласува и одобрява инвестиционни проекти, както и разрешава строителството на обекти обхващащи разпоредбите на Глава ІV, раздели от І до ІХ включително от ЗУТ;
 6. изготвя предложенията за обекти, за включване в капиталовия бюджет на общината, както и дейностите по поддръжка на благоустрояването и техническата инфраструктура;
 7. изготвя ежегодно планове и програми за поддържане на зелените площи, пътищата, както и за ремонти на общински сгради и инфраструктурни обекти
 8. участва в разработването на проекти за кандидатстване пред инвестиционни фондове за отпускане на средства за благоустройствени обекти;
 9. провежда и контролира действията по устройство на територията - прилагането на устройствените планове, одобрените инвестиционни проекти, разрешенията за строеж, спазването на действащите нормативни актове за устройство на територията, както и цялостната общинска дейност, свързана с устройството на територията;
 10. внася за  одобряване в Общинския съвет  устройствени планове;
 11. организира и подпомага работата на Общинския експертен съвет по устройство на територията и осигурява участието в заседанията му на представители на специализираните контролни и съгласувателни органи, извън общинската администрация;
 12. издава разрешения и предписания за проектиране на общи и подробни устройствени планове;
 13. организира и поддържа регистър на всички решения за изработване на подробни устройствени планове и измененията им ( чл. 5, ал. 5 от ЗУТ);
 14. осъществява процедури по разглеждане и изменение на действащи и създаване на нови устройствени планове;
 15. разглежда и съгласува идейни, технически и работни проекти;
 16. разглежда планове за регулация и изменения на планове за регулации в урегулирани територии на общината;
 17. извършва технически проучвания и проверки по искания и сигнали на граждани;
 18. организира и поддържа архив на издадените строителни книжа;
 19. организира и поддържа архив на одобрените устройствени планове и измененията им (чл. 5, ал. 5 от ЗУТ);
 20. осигурява административно – техническото обслужване на гражданите и юридическите лица, като същевременно осъществява методическо ръководство на Центъра за административни услуги и информация;
 21. заверява преписи от документи и копия на планове и документацията към тях;
 22. подготовка и издаване на визи за проектиране;
 23. подготовка и издаване на разрешения за строеж;
 24. организира и поддържа регистър на разрешения за строеж;
 25. подготовка и издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на обекти IV-та и  V-та категория;
 26. организира и поддържа регистър на удостоверения за въвеждане в експлоатация;
 27. издаване на удостоверения по ЗУТ;
 28. организира и поддържа архив и води регистър на издадените технически паспорти на строежите;
 29. определя на прилежаща площ на сгради в режим на етажна собственост по ред, определен с Наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството;
 30. прилага в пряката си дейност изискванията на системата за управление на качеството, в съответствие с международния стандарт ISO 9001: 2008.

 

НАЗАД

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот