Община Русе

Отделът изпълнява следните функции:

 1. Осъществява контрол на:
  -дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци;
  -дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински и/или регионални депа;
  -площадките за дейностите с отпадъци от черни и цветни метали.
 2. Осъществява контрол по сключени договори за:
  -сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Русе;
  -поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на територията на град Русе;
  -снегопочистване на входно-изходните участъци от републиканската пътна мрежа, преминаваща през град Русе, и на общинска пътна мрежа на територията на община Русе;
  -стопанисване и експлоатация на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан;
  -поддържане проводимостта на дъждоприемни шахти на територията на град Русе;
  -дезинсекция и дезакаризация  на територията на община Русе;
  -договори, сключени във връзка с изработването на планове и програми в областта на опазването на околната среда (Програма за опазване на околната среда на община Русе, Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Русе, Програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на установените норми, Стратегическа карта за шум за агломерация Русе и План за действие към нея);
  -управление на масово разпространени отпадъци (отпадъци от опаковки; отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори; излезли от употреба гуми и др.);
  -договори по закриване и рекултивация на общински депа за отпадъци и нарушени терени на територията на община Русе;
  -почистване на терени – общинска собственост, замърсени с отпадъци;
  -третиране на строителни отпадъци в инсталация за оползотворяването им;
  -поддържане и ремонт на вегетативни и невегетативни структурни елементи на паркове, градини, прилежащи озеленени площи към улици и булеварди, улично озеленяване, извънселищни паркове и лесопаркове, междублокови пространства – общинска собственост, на територията на гр. Русе и кварталите към гр. Русе.
 3. изготвя план-сметка за разходите, които ще се финансират от приходите от таксата за битови отпадъци, и ежегодна заповед за определяне границите на организирано сметосъбиране,  сметоизвозване и обществена хигиена;
 4. съгласува подадени декларации по чл. 16, ал. 1 от Наредба №16 на Общински съвет-Русе;
 5. подготвя предложения за промяна (актуализация) на Наредби, приети от ОбС-Русе;
 6. изготвя разрешителни и позволителни документи, удостоверения – позволителни за ползване на лечебни растения по Закона за лечебните растения; удостоверения за култивиран произход на лечебни растения; маршрутни листи за транспортиране на строителни отпадъци до инсталация за третирането им; разрешения за кастрене, преместване и изкореняване на растителност; регистрационни карти на кучета;
 7. подпомага работата на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе; изготвя протоколи от заседанието му и справки за размера на отчисленията по чл. 60 и чл. 64 ЗУО;
 8. координира дейностите по изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци преди депонирането им;
 9. координира и контролира разработването на стратегическа карта за шум за агломерация Русе и плана за действие към нея;
 10. участва в обществени обсъждания на доклади по ОВОС, комисии за учредяване на СОЗ, комисии за рекултивация на нарушени терени; комисии за проверки на разрешителни по чл.104 от ЗООС, издаване на разрешителни по Закона за водите и др.;
 11. участва в изготвянето, изпълнението и отчитането на планове, програми и стратегии в областта на опазването на околната среда и на Програма за трайно намаляване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Русе;
 12. изготвяне на годишни доклади и отчети, изискващи се по реда на специални закони в областта на опазването на околната среда;
 13. изготвя задания за обществени поръчки и участва в провеждането на съответните обществени поръчки;
 14.  подписва (съгласува) проекти по част “Озеленяване” за обекти на територията на Община Русе;
 15.  организира процедури по реда на чл. 195, ал. 5 и чл. 196 от Закона за устройство на територията в частта за растителност;
 16.  организира прилагането на Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;
 17. провежда и подпомага провеждането на информационни и образователни програми, свързани с опазването на околната среда;
 18. търси източници и прави предложения за финансовото осигуряване на общински екологични инициативи и обекти;
 19. осъществява взаимодействие с НПО;
 20. извършва проверки и изготвя отговори и становища по постъпили жалби, сигнали и предложения на физически и юридически лица;
 21. осъществява контрол по спазване на екологичното законодателство на национално ниво и местната нормативна уредба в тази област; Съставя актове за установяване на административни нарушения при наличие на предпоставките, предвидени в хипотезата на правната норма на чл. 37 ал. 1 от ЗАНН;
 22. осъществява контрол по спазване на разпоредбите, предвидени в Закона за защита на животните, ЗВМД и подзаконовите им нормативни актове; Осъществява контрол по спазване на разпоредбите в наредбата, регламентираща отглеждането на животни в жилищните зони на населените места, приета от ОбС-Русе.

 

НАЗАД

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот