Община Русе

Дирекцията изпълнява следните функции:

  1. участва в изготвянето, актуализирането и отчитането на планове, програми и стратегии на общината;
  2. участва в организацията и провеждането на инициативи, свързани с осъществяването на политиката на общината по опазване на околната среда, организацията на движение и областта на транспорта;
  3. разработва и съгласува предложения за оптимизиране на транспортната схема  за обществен транспорт в общината;
  4. възлага, разработва и съгласува проекти за организация на движението в общината;
  5. координира взаимодействието на общинската администрация с други държавни и териториални институции по проблеми, отнасящи се до благоустрояването, озеленяването, опазването на околната среда и транспорта;
  6. изготвя ежегодно планове и програми за поддържане на зелените площи;
  7. осъществява координация и контрол на фирмите, извършващи дейности по транспорта, строителство, сметосъбиране и сметоизвозване, снегопочистване, почистването и поддържането на териториите, предназначени за обществено ползване, експлоатацията на депа и инсталации,  както и контрол по изпълнението на сключените договори;
  8. участва в разработването на проекти за кандидатстване пред инвестиционни фондове за отпускане на средства за опазване на околната среда, организацията на движение и областта на транспорта;
  9. прилага в пряката си дейност изискванията на системата за управление на качеството, в съответствие с международния стандарт ISO 9001: 2008.

 

НАЗАД

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот