Община Русе

Отделът изпълнява следните функции:

  1. организира разработването, приемането и актуализацията на бюджета на общината по пълна бюджетна класификация;
  2. разработва сборния бюджет на общината по пълна бюджетна класификация и изготвя мотивирани предложения към Общински съвет-гр.Русе за корекции в процеса на неговото изпълнение;
  3. оказва методическа помощ по разработването и изпълнението на бюджета на всички разпоредители с бюджетни кредити от втора степен в общината, включително и на общинските предприятия;
  4. разработва проект за инвестиционна програма на общината;
  5. анализира и разпределя, чрез бюджета, издръжката на второстепенните разпоредители с бюджетни средства;
  6. осъществява текущ контрол и оценка на изпълнението на общинския бюджет и предлага решения за ефективно регулиране;
  7. разработва дългосрочни бюджетни прогнози и анализи на финансовото състояние на общината;
  8. координира взаимоотношенията на общината с централния бюджет и други финансови институции;
  9. изготвя аргументирани предложения до Министерството на финансите за усъвършенстване на методиката за формиране и съставяне на общинските бюджети;
  10. представя периодично на Националното сдружение на общините в Република България унифицирана информация за изпълнението на общинския бюджет, с цел - отстояване интересите на общините в преговорите с Министерството на финансите и други министерства и ведомства.

 

НАЗАД

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот