Община Русе

Дирекцията изпълнява следните функции:

  1. формира финансовата политика на общината;
  2. организира и направлява бюджетния процес;
  3. подпомага Кмета на общината за правилното и законосъобразното използване на финансовите ресурси, за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково – материални ценности;
  4. осъществява текущ контрол и оценка на изпълнението на общинския бюджет и предлага  решения за ефективно регулиране;
  5. организира финансовата и счетоводната дейност на общината, в съответствие с изискванията на Закона за общинските бюджети, Закона за счетоводството, Националния сметкоплан и Националните счетоводни стандарти, указанията на Министъра на финансите, КСО, ЗЗО, ЗДДФЛ, ЗКПО;
  6. организира отчитането на собствените приходи в общинския бюджет;
  7. разработва дългосрочни прогнози и анализи за финансовото състояние на общината;
  8. осъществява връзките и взаимодействието с републиканския бюджет и други финансови институции;
  9. прилага в пряката си дейност изискванията на системата за управление на качеството, в съответствие с международния стандарт ISO 9001: 2008.

 

НАЗАД

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот