Община Русе

Дирекцията изпълнява следните функции:

  1. осъществява текущото поддържане на регистрите на населението и регистрите по гражданското състояние и осигурява съпътстващите услуги на гражданите, свързани с адресната регистрация и актовете по гражданското състояние;
  2. осъществява общата организация по административното обслужване на физическите и юридическите лица и координацията със структурните звена от специализираната администрация относно предоставянето на услуги на гражданите;
  3. осъществява деловодната дейност и кореспонденцията с гражданите и юридическите лица и  организира документооборота и съхраняването на документацията;
  4. осигурява достъпа до обществена информация на гражданите и институциите;
  5. осигурява организационното и техническото обслужване на Общинския съвет;
  6. осигурява организационно- техническата подготовка на всички видове избори, преброяване и допитвания до населението;
  7. води публичният регистър на сградите и/или отделните входове в режим на етажна собственост, които се намират на територията на Община Русе;
  8. поддържа и прилага в пряката си дейност изискванията на системата за управление на качеството, в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2008.

 

НАЗАД

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот