Община Русе

Отделът изпълнява следните функции:

 1. контролира цялостната дейност по събирането на местни данъци, такси и цени на услуги и своевременното им  внасяне в приход на общинския бюджет;
 2. отговаря за осъществяването на последващ контрол по събирането на местни данъци и такси;
 3. извършва ревизии и документални проверки за определянето, начисляването и внасянето на данъци и такси по ЗМДТ и Наредба № 16 на Общински съвет – Русе;
 4. изготвя актове за установени задължения от местни данъци и такси;
 5. създава и води регистри на издадените актове за установени данъчни задължения, съгласно ДОПК;
 6. изисква от задължените по ЗМДТ лица представянето на справки, документи и писмени обяснения, необходими за изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за определяне на задълженията;
 7. подготвя, комплектува и регистрира преписките по издаваните административни актове за установени вземания от местни данъци и такси и тяхното движение до окончателното издължаване;
 8. изготвя протоколи от извършени проверки по прилагането на нормативните документи, уреждащи събирането на местни данъци и такси;
 9. определя вида и налага обезпечителни мерки по реда на ДОПК ;
 10. подготвя и изпраща покани за доброволно изпълнение на задълженията по ЗМДТ и образува изпълнителни дела за принудителното им изпълнение;
 11. комплектува преписки за установени и изискуеми общински вземания и ги предава за принудително изпълнение от публичен изпълнител в НАП, ЧСИ и ДСИ.

 

НАЗАД

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот