Община Русе

Отделът изпълнява следните функции:

 1. подпомага управлението на процесите по придобиването, управлението и разпореждането с недвижимите и движимите имоти – общинска собственост.
 2. поддържа регистър на общинските недвижими имоти;
 3. съставя актове за общинска собственост на недвижимите имоти и осъществява действия по отписването им от актовите книги;
 4. обработва и предвижва преписки по придобиването, предоставянето за управление, учредяването на права на ползване и на строеж, права за пристрояване и надстрояване и други ограничени вещни права върху общинските недвижими имоти;
 5. обработва и придвижва преписки за отдаване под наем на имоти или части от имоти;
 6. обработва и придвижва преписки за разпореждане с общинска собственост;
 7. подпомага реализацията на жилищната политика на общината;
 8. поддържа картотека на нуждаещите се от жилища лица и семейства;
 9. осигурява методическо ръководство на Центъра за административни услуги и информация  във връзка с административното обслужване на населението в областта на общинската собственост;
 10. подготвя предложения до Общинския съвет за начина на стопанисване на земеделските земи и гори от общинския поземлен и горски фондове;
 11. подготвя предложения до Общинския съвет за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост;
 12. подпомага дейността на Местната комисия по чл.8 от ЗУЖВГМЖСВ;
 13. издирва, проучва и комплектува документите, доказващи собствеността на общината и съставя актове за общинска собственост;
 14. проучва, комплектува и подготвя за изпращане на Областния управител преписки за де актуване на имоти  - държавна собственост;
 15. подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти държавна собственост;
 16. издирва и съставя актове за незаети общински имоти;
 17. подготвя отписването на имотите, неправилно актувани като общинска собственост, както и тези, основанието на които е отпаднало;
 18. поддържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите – общинска собственост;
 19. обработва и докладва преписките за учредяване на възмездно и безвъзмездно право на ползване върху общински имоти и изготвя заповедите и договорите, свързани с тях;
 20. разработва предложения до Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти – частна общинска собственост;
 21. организира и провежда търгове и конкурси в изпълнение на решенията на ОбС и изготвя заповеди и договори, свързани с тях;
 22. подготвя предложения до Общинския съвет за начина на стопанисване на земеделските земи и гори от общинския поземлен и горски фондове;
 23. подготвя и провежда търгове за отдаване под наем на земеделски земи – общинска собственост;
 24. координира и контролира процедурите, предвидени в Закона за устройство на територията, касаещи имотите – общинска собственост;
 25. извършва контрол по стопанисване на общински имоти, извършва огледи и изготвя констативни протоколи за състоянието им;
 26. подготвя и организира изпълнението на заповеди за изземване на общински имоти;
 27. подготвя справки и издава удостоверения по молби на физически и юридически лица за собствеността и ползването на имотите;
 28. заверява молби – декларации по обстоятелствени проверки;
 29. следи за състоянието на общинските имоти и прави предложения за освидетелстване;
 30. осъществява функции по изпълнението на жилищната политика на общината;
 31. организира и контролира стопанисването на земите и горите от общинския поземлен и горски фондове;
 32. осигурява участие във всички комисии, относно дейности свързани с имоти – общинска собственост;
 33. подготвя и изпълнява заповеди за изземване на земеделски земи, които се владеят без правно основание по чл. 34 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
 34. извършва дейности свързани с управлението на горите – общинска собственост.

 

НАЗАД

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот