Община Русе

Дирекцията изпълнява следните функции:

  1. придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на търговските дружества с общинско участие, по ред и условия, регламентирани в Закона за общинската собственост;
  2. отговаря за разработването и реализацията на стратегии, програми и проекти в сферата на управлението на общинската собственост;
  3. отговаря за разработването и реализацията на стратегии, програми и проекти в сферата на икономиката, инвестициите, търговията, туризма и рекламата;
  4. осъществяването на оперативен контрол на дейността на управителите на общинските търговски дружества и Общинските предприятия;
  5. подготовката и провеждането на търгове и конкурси, свързани с разпореждането с общинска собственост и приватизация;
  6. оперативното ръководство и контрол по функционирането на системата за управление на качеството за дейностите по икономика, инвестиции и собственост;
  7. прилага в пряката си дейност изискванията на системата за управление на качеството, в съответствие с международния стандарт ISO 9001: 2008.

 

НАЗАД

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот