Община Русе

 1. "Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе - 2 етап"
 2. "Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“ (осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.)
 3. "Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7"
 4. "Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево“
 5. „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе – Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата“
 6. "Инвестиране в пътната безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T"
 7. "CIVITAS ECCENTRIC - Иновативни решения за устойчива мобилност на хора в периферните градски квартали и товарна логистика без вредни емисии в градските центрове"
 8. "Ремонт на пет общински учебни заведения в град Русе, включително прилежащите им дворни пространства"
 9. "Техническа помощ за Община Русе - Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 - 2020 г."
 10. „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  в Община Русе и Община Сливо поле“
 11. „Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, включително с тежки увреждания в Община Русе“
 12. „Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе“
 13. "Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе"
 14. „Осигуряване на инфраструктура за социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания /съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността/ на територията на Община Русе: - един център за грижа за лица с психични разстройства; - един център за грижа за лица с различни форми на деменция“
 15. "Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РУСО – Русе"
 16. "Закриване и рекултивацияна съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе"
 17. "Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе"
 18. "Приеми ме 2015" - презентация, брошура
 19. "Богатство на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж"
 20. Проект "Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух" по Програма LIFE
 21. Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електробуси и тролейбуси за Община Русе“
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот