Община Русе

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗДОМНИТЕ КУЧЕТА В ОБЩИНА РУСЕ

СЪДЪРЖАНИЕ


І. АНОТАЦИЯ
1. Описание на проблема
2. Причини за възникване на проблема
3. Популация на бездомните кучета
4. Съществуващо положение

ІІ. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

ІІІ. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕРКИ
1.Метод
2.Мерки


ІV. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА
1. Местна власт
2. Неправителствени организации за защита на животните


V. СТРУКТУРИ И ЗВЕНА
Координационен щаб
1. Приюти, стационарни и мобилни амбулатории към тях
2. Общинска администрация


VІ. РАБОТЕН ПЛАН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ В ПРОГРАМАТА


VІІ. НОРМАТИВНА БАЗА И МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ
1. Закон за защита на животните
2. Закон за ветеринарномедицинската дейност
3. Международна практика
4. Становище на световната здравна организация
5. Европейска конвенция за защита на животните


VІІІ. ОЦЕНКА ЗА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОГРАМАТА – КРИТЕРИИ:
1. Очаквани резултати
2. Количествени подобрения
3. Критерии за изпълнение


ІХ. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
1. Необходими средства
2. Източници на финансиране и материално обезпечаване
3. Допълнително по програмата
4. Човешки ресурс
5. Време за изпълнение

 

Цялата програма чети тук

 

НАЗАД

КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот