Община Русе

Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на адрес

Правно основание: НАРЕДБА № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация

Срок за изпълнение: до7 дни

Такси:Заплаща се при получаване на документа - стикер 5 лв.

Допустим заявител: Собственик или упълномощено лице срещу представено копие на нотариално заверено пълномощно.

 

НАЗАД

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот