Община Русе

Заявление за одобряване/съгласуване/ на проект и издаване на разрешение за строеж

Заявление за разрешение за строеж по чл. 148

Правно основание:  чл. 142, 143 и 144, 148 от Закона за устройство на територията

Срок за изпълнение:

Ø  Срок за одобряване на проект – 1 месец след подаване на заявлението

Ø  Издаване на Разрешение за строеж – 7 дни

Такси:

Разглеждане, съгласуване и одобряване на инвестиционни идейни, технически и работни проекти (ИИП, ТИП и РИП)

За жилищни сгради и нежилищни сгради включително гаражи и допълващо застрояване, пристройки и надстройки, преустройство, реконструкция, ремонт и промяна предназначението на сгради; проекти за делба, по чл.145 ал.5 от ЗУТ, както и преработки по чл.154, ал.5 от ЗУТ  за съответната РЗП

 

       По 0.40лв/м2 бруто площ (БДС 168-86) за проектни части Архитектурна, Конструктивна, ВиК, Електрическа, ОВК, Геодезическа и Технологична (според предназначението на обекта) и по 0.20 лв/м2 бруто площ (БДС 168-86) за всички други проектни части, но не повече от 900 лв на специалност.

 

Огради

 

0,30лв/м.л., но не по-малко от 20лв.

Издаване на разрешение за строеж

Издаване на разрешение за строеж (чл.148 от ЗУТ), за ново строителство, за вътрешни преустройства, промяна предназначение, реконструкции, основни ремонти на жилищни, смесени, обществено-обслужващи, производствени и др. сгради

 

150 лв

 

 

Начин на плащане:

до 200 лв. – в брой при подаване на документите или по банков път по сметка на

Община Русе

ТБ ИНВЕСТБАНК АД

IBAN: BG96IORT73798400080000

Вид плащане 448001

над 200 лв. - по банков път

Допустим заявител:Собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон,упълномощено лице срещу представено копие на нотариално заверено пълномощно.

 

НАЗАД

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот