Община Русе

Искане за издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж  

Правно основание: чл.181 ал.2 от ЗУТ

Срок за изпълнение: 1 месец

Таксa:100 лв.

Начин на плащане:в брой при подаване на документите или по банков път по сметка на Община Русе

ТБ ИНВЕСТБАНК АД

IBAN: BG96IORT73798400080000

Вид плащане 448001

Допустим заявител:Собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон или упълномощено лице срещу представено копие на нотариално заверено пълномощно.

Работна карта за издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж

НАЗАД

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот